H3 Handleiding Leerplicht - Verzuim

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > H3 Handleiding Leerplicht - Verzuim
BeschrijvingDetails ArchiMate-element H3 Handleiding Leerplicht - Verzuim
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-1f1c4094-f870-4a18b-e685-6c90aa83b97
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-1f1c4094-f870-4a18b-e685-6c90aa83b97
ArchiMate-model  : FORA
Label  : H3 Handleiding Leerplicht - Verzuim
Verwijzing  : https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR119805/1#d252955486e286
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : 1f1c4094-f870-4a18b-e685-6c90aa83b97
Original ID  : id-1f1c4094f8704a18be6856c90aa83b97
Semanticsearch  : h3 handleiding leerplicht - verzuim