Verwerkingsactiviteiten Verantwoording (a)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Verwerkingsactiviteiten Verantwoording (a)
Verwerkingsactiviteiten Verantwoording (a)
Jaarverslag is een verantwoordingsdocument dat in ieder geval bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening die jaarlijks wettelijk verplicht wordt opgesteld door het schoolbestuur. (BusinessObject) Jaarverslag Onderwijskwaliteit is de kwaliteit van het onderwijs dat op een school gegeven wordt. (BusinessObject) Onderwijskwaliteit Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de school over de mate waarin de school voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording (schoolniveau) Het jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument op schoolniveau, waarmee de schoolleiding verantwoording aflegt. (BusinessFunction) Vervaardiging jaarverslag school Het jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument op schoolniveau, waarmee de schoolleiding verantwoording aflegt. (BusinessProcess) Vervaardigen jaarverslag school Het actief betrekken van het team, MR, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de school. (BusinessFunction) Horizontale verantwoording school Het actief betrekken van het team, MR, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de school. (BusinessProcess) Afleggen horizontale verantwoording school Het op schoolniveau bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg school Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessProcess) Monitoren en rapporteren onderwijskwaliteit school Periodieke rapportage over de kwalitatieve eigenschappen van het onderwijs van een instelling. (BusinessObject) Kwaliteitsrapportag- e (school) Het resultaat of de uitkomst van een afgeronde evaluatie, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria. (BusinessObject) Uitslag Beleid rondom het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. (BusinessObject) Stelsel van kwaliteitszorg Onder jaarrekening wordt verstaan: de enkelvoudige jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening opstelt. (BusinessObject) Jaarrekening Een accountantsverklaring is een (goedkeurende) verklaring van een registeraccountant of accountant-administratieconsulent bij een overzicht met historische financiële informatie. Vaak is dit overzicht een jaarrekening, maar het kan ook een ander financieel overzicht zijn. De accountantsverklaring zegt dat de jaarrekening een ‘getrouw beeld geeft van de financiële situatie’. (BusinessObject) Accountantsverklaring Een rapportage met de scores en toetsadviezen van de doorstroomtoets op schoolniveau. (BusinessObject) Schoolrapportage Een rapportage met de scores en toetsadviezen van de doorstroomtoets op groepsniveau. (BusinessObject) Groeprapportage AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 18:55:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:55:43 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Verwerkingsactiviteiten Verantwoording (a)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-3586d8b7-8f94-4802b-9237-8e6f99d3290
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerkingsactiviteiten Verantwoording (a)
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding.
ArchiMate-gezichtspunt  : Verwerkingsactiviteiten
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Schoolleiding
Viewpoint  : Verwerkingsactiviteiten
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 3586d8b7-8f94-4802b-9237-8e6f99d3290
Original ID  : id-3586d8b78f944802b92378e6f99d3290
Semanticsearch  : verwerkingsactiviteiten verantwoording (a)
Elementen  : 
Relaties  :