Verwerkingsactiviteiten Passend onderwijs (a)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Verwerkingsactiviteiten Passend onderwijs (a)
Verwerkingsactiviteiten Passend onderwijs (a)
Basisondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de school - eventueel samen met ketenpartners - planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. De basisondersteuning beschrijft het niveau dat van alle scholen uit het samenwerkingsverband verwacht wordt. (BusinessObject) Basisondersteuning Extra ondersteuning omvat alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen. Wordt aangeboden met behulp van het samenwerkingsverband. (BusinessObject) Extra ondersteuning Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. (BusinessObject) Ondersteuningsbehoefte Een toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring. (BusinessObject) Toelaatbaarheidsverklaring Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een document dat wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen en (verplicht) voor alle leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of het (v)so gaan. Vroeger was dit het individuele handelingsplan. Het OPP beschrijft het 'HOE' en bestaat uit drie onderdelen: 1. Het ontwikkelingsperspectief 2. Het handelingsdeel 3. Het evaluatiedeel (BusinessObject) Ontwikkelingsperspectiefplan Een ondersteuningsarrangement is extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van (bovenschoolse) voorzieningen, expertise en financiën. Een arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of structureel van aard. (BusinessObject) Ondersteuningsarrangement Het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. * Het onderzoeken van stimulerende en belemmerende factoren voor een leerling; * Bepalen onderwijs- en begeleidingsbehoefte; * Onderwijsondersteuning op maat; * Ontwikkelingsperspectief en extra begeleiding. Dit valt onder de extra ondersteuning die door een school / samenwerkingsverband wordt geboden. (BusinessFunction) Organisatie passend onderwijs Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs. (BusinessFunction) TLV-aanvraag Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs. (BusinessProcess) Aanvragen toelaatbaarheidsverklaring Het bepalen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Bepaling ondersteuningsplan, -profiel en -arrangementen Het bepalen van het ondersteuningsplan. (BusinessProcess) Bepalen ondersteuningsplan Het bepalen van het ondersteuningsprofiel. (BusinessProcess) Bepalen ondersteuningsprofiel Het bepalen van ondersteuningsarrangementen. (BusinessProcess) Bepalen ondersteuningsarrangementen Bepalen van de doelen en wensen voor een leerling met name in het speciaal onderwijs, en vervolgens het begeleiden van de leerling bij het behalen van deze doelen. De doelen en wensen worden vastgelegd in een [[Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)]]. (BusinessFunction) Opstellen en uitvoering ontwikkelingsperspectief(plan) Bepalen van de doelen en wensen voor een leerling met name in het speciaal onderwijs. De doelen en wensen worden vastgelegd in een [[Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)]]. (BusinessProcess) Opstellen ontwikkelingsperspectiefplan Het begeleiden van de leerling bij het behalen van de doelen uit het ontwikkelingsperspectief. (BusinessProcess) Uitvoeren ontwikkelingsperspectiefplan Extra ondersteuning buiten de reguliere onderwijstaak. (BusinessFunction) Uitvoering extra ondersteuning Het leveren van extra ondersteuning buiten de reguliere onderwijstaak. (BusinessProcess) Uitvoeren extra ondersteuning Basisondersteuning binnen de reguliere onderwijstaak. (BusinessFunction) Uitvoering basisondersteuning Het leveren van basisondersteuning binnen de reguliere onderwijstaak. (BusinessProcess) Uitvoeren basisondersteuning In het schoolondersteuningsprofiel staat een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven, d.w.z. een beschrijving van de mogelijkheden die de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft of extern kan organiseren. Voorgedefinieerde set profielen; school kan kiezen In regio moet goede spreiding zijn van profielen bijv als leerling doof is check Scholen op de kaart / Vensters (filteren op onderwijsconcepten / kenmerken) (BusinessObject) Schoolondersteuningsprofiel In het ondersteuningsplan (voorheen: zorgplan) legt het samenwerkingsverband vast hoe passend onderwijs in hun regio wordt vormgegeven, d.w.z. de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld. Het ondersteuningsplan is gebaseerd op de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen. (BusinessObject) Ondersteuningsplan AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 20:47:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:47:17 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Verwerkingsactiviteiten Passend onderwijs (a)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-080dd2ff-759b-4c8d9-5643-f2307b978c5
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerkingsactiviteiten Passend onderwijs (a)
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Organisatie passend onderwijs" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg", en i.h.b. met betrekking tot de Leerling.
ArchiMate-gezichtspunt  : Verwerkingsactiviteiten
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Viewpoint  : Verwerkingsactiviteiten
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 080dd2ff-759b-4c8d9-5643-f2307b978c5
Original ID  : id-080dd2ff759b4c8d95643f2307b978c5
Semanticsearch  : verwerkingsactiviteiten passend onderwijs (a)
Elementen  : 
Relaties  :