ICT-ondersteuning Personeel en organisatie

ArchiMate-modellen > FORA > Views > ICT-ondersteuning Personeel en organisatie
ICT-ondersteuning Personeel en organisatie
Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie Het beschikbaar maken van financiële middelen voor (onderdelen van) de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Financieel beheer en bekostiging Instroom betreft de activiteiten die worden ontplooid op het gebied van werving en selectie, waaronder activiteiten gericht op het benaderen van potentiële kandidaten voor openstaande vacatures, het selecteren van de juiste kandidaat en het aanstellen van deze persoon. (BusinessFunction) Instroom personeel Het beoordelen van werkresultaten, gedrag en potentieel van medewerkers teneinde prestaties van medewerkers te kunnen meten en de ontwikkeling en motivatie van medewerkers te bevorderen. De beoordeling wordt in de regel met de medewerker besproken, en is vaak het uitgangspunt voor een salarisaanpassing. (BusinessFunction) Personeelsbeoordeling Het opbouwen en exploiteren van competenties van medewerkers om de prestaties van medewerkers en organisatie te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar de eisen die worden gesteld aan het vervullen van bepaalde functies, en naar de kwaliteiten die momenteel voor die functies binnen de onderwijsorganisatie aanwezig zijn. (BusinessFunction) Competentiemanagement Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessFunction) Formatieplanning en personeelroostering De registratie van gewerkte uren, toegekend en opgenomen verlof en ziek- en herstelmeldingen, en daarnaast ook de analyse van het verzuim en het signaleren van vervolgacties in het kader van de Arbowetgeving en Poortwachter om het verzuim van medewerkers te voorkomen en verhelpen. (BusinessFunction) Verlof- en verzuimadministratie en- begeleiding Het bepalen, uitvoeren en evalueren van het beleid (maatregelen) ten aanzien van (het verbeteren van) de arbeidsomstandigheden binnen de onderwijsorganisatie. Hierbij staat de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) centraal. (BusinessFunction) Waarborging arbeidsomstandigheden Het begeleiden en opleiden van medewerkers om specifieke kwaliteiten van medewerkers te verbeteren en om de aanwezige capaciteiten optimaal te benutten. Hieraan ligt vaak een personeelsbeoordeling ten grondslag. (BusinessFunction) Opleiding en ontwikkeling Functionaliteit voor het registreren en wijzigen van gegevens omtrent werktijden en verlof van werknemers. (ApplicationFunction) Beheer werktijden- en verlofgegevens Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget van medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer gegevens duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent het plannen / roosteren van inzet en vervanging van personeel. (ApplicationFunction) Beheer gegevens personele inzet Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent bekwaamheden en bevoegdheden. (ApplicationFunction) Beheer gegevens bekwaamheden en bevoegdheden Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van gegevens omtrent medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer medewerkersgegevens Functionaliteit voor aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent formatieplaatsen in (meer)jarenplanningen. (ApplicationFunction) Beheer formatieplanningsgegeve- ns Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent taakbeleid, -vraag en -toebedeling. (ApplicationFunction) Beheer gegevens taakbeleid / -vraag /- toebedeling ApplicationFunction Prognoses en lange termijn planning Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Het opstellen van een schatting vooraf van de baten en lasten op het niveau van het schoolbestuur of voor een specifieke school ('Schoolbegroting'). (BusinessFunction) Begroting Verantwoordelijkheid voor het correcte verloop van het proces van uitstroom van medewerkers, waaronder medewerkers die met pensioen gaan, medewerkers die vrijwillig elders hun loopbaan voortzetten en ontslag van medewerkers. (BusinessFunction) Uitstroom personeel ApplicationFunction Beeindiging arbeidsrelatie Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent afdelingen en teams. (ApplicationFunction) Beheer gegevens afdelingen en teams Administratiekantoren en dienstverlenede bedrijven, b.v. schoonmaak, onderhoud gebouwen, HRM administratie e.v.a. (BusinessRole) Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.) Afdeling die belast is met uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, (bij) scholing, enzovoort (BusinessRole) Afdeling HR / Personeelszaken Afdeling die belast is met het uitvoeren van het financieel beleid van de organisatie (BusinessRole) Afdeling financiële administratie Salarisverwerking omvat activiteiten met betrekking tot het verwerken van salarisbetaling, en ook de verwerking van declaraties. (BusinessFunction) Salarisverwerking AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 07-04-2024 21:47:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 21:47:11 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view ICT-ondersteuning Personeel en organisatie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-d5b0eb12-9464-4e91-b9b7-f44fe37baaac
ArchiMate-model  : FORA
Label  : ICT-ondersteuning Personeel en organisatie
Documentatie  : Detailoverzicht met betrekking tot personeel en organisatie (personeelsbeheer) voor wat betreft informatie, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
ArchiMate-gezichtspunt  : ICT-ondersteuning
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Viewpoint  : ICT-ondersteuning
Object ID  : d5b0eb12-9464-4e91-b9b7-f44fe37baaac
Object ID_nl  : d5b0eb12-9464-4e91-b9b7-f44fe37baaac
Original ID  : d5b0eb12-9464-4e91-b9b7-f44fe37baaac
Semanticsearch  : ict-ondersteuning personeel en organisatie
Elementen  : 
Relaties  :