Informatiestromen leerlingzorggegevens

Versie door Rdb (overleg | bijdragen) op 23 jan 2020 om 15:54 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Informatiestromen|View=FORA/id-6dff37c1-809e-4605-9375-e162d5141a79}}')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinstelling Systeem of geheel van systemen en modules of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de zorgadministratie. (ApplicationComponent) Zorgadministratiesysteem Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministratiesysteem (LAS) De ontvangende instelling is de [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] zich voor een (vervolg)opleiding wil inschrijven. (BusinessRole) Ontvangende instelling Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent 78 PO en 73 VO regio organisaties t.b.v. passend onderwijs (BusinessRole) Samenwerkingsverband passend onderwijs Een VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Kinderdagverblijven en integrale kindcentra (BusinessRole) VVE Kinderopvangorgan- isatie Gemeenten (BusinessRole) Gemeente Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdbescherming; jeugdhulp, centrum jeugd en gezin, onderwijsachterstanden/VVE (BusinessRole) Zorgaanbieder Ouders/voogd van leerling/student, relatie afhankelijk van leeftijd leerling/student (BusinessRole) Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolger Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolger De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO Huiswerkbegeleidingsbureau, varierend van bijbane voor scholieren tot professionele bureaus (BusinessRole) Bureau huiswerkbegeleiding ArchiMateNote Informatiestromen "Leerlingzorggegevens" uitwisseling gegevens met kinderdagverblijven (en gemeente) (FlowRelationship) uitwisseling leerling gegevens met samenwerkingsverbanden passend onderwijs (FlowRelationship) uitwisseling leerlinggegevens met zorg partijen (FlowRelationship) overstap naar andere school Leerlinggegevens (FlowRelationship) samenwerking met huiswerkbegeleidingsbureau Leerlinggegevens (FlowRelationship) informeren van docenten Leerlinggegevens (FlowRelationship) leerling gegevens t.b.v. DUO (FlowRelationship) samenwerking met de zorg keten (FlowRelationship) instellinggegevens en schoolbeleid voor de zorgketen (FlowRelationship) gegevens voor samenwerking in de zorg keten (FlowRelationship) aansluiten bij (gemeentelijke) zorgketen (FlowRelationship) communicatie met de zorgketen (FlowRelationship) gegevensuitwisseling in de zorgketen (FlowRelationship) gegevensuitwisseling met gemeenten t.b.v. kinderdagverblijven (FlowRelationship) gegevensuitwisseling met gemeenten t.b.v. kinderdagverblijven (FlowRelationship) organisatie en financiering zorg (FlowRelationship) gegevensuitwisseling in de zorgketen (FlowRelationship) zorgbeleid voor de school (FlowRelationship) samenwerking met de zorg keten (FlowRelationship) Inschrijving en ontwikkeling leerling (FlowRelationship) gegevensuitwisseling tussen leerling en ouder/voogd (FlowRelationship) Inschrijving en ontwikkeling leerling (FlowRelationship) gegevensuitwisseling tussen leerling en ouder/voogd (FlowRelationship) Deze svg is op 14-05-2024 18:56:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:14 CEST
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

Informatiestromen vanuit de onderwijsinstelling

NaarSoort informatieBenamingGrondslagReferentie
Samenwerkingsverband passend onderwijsuitwisseling leerling gegevens met samenwerkingsverbanden passend onderwijsbasis en zorgwettelijkwet passend onderwijs; dus vooral wet PO, wet VO en wet EC, plus besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens
Docentinformeren van docenten Leerlinggegevensbasis en zorgorganisatie
Zorgaanbiedersamenwerking met de zorg ketenzorgdienstenorganisatie
DUOleerling gegevens t.b.v. DUObasis en zorgwettelijkZie DUO website. Wet PO, art 178b, wet VO, wet EC
Bureau huiswerkbegeleidingsamenwerking met huiswerkbegeleidingsbureau Leerlinggegevensbasis en zorgorganisatie
VVE Kinderopvangorganisatieuitwisseling gegevens met kinderdagverblijven (en gemeente)basis en zorgwettelijknieuwe wet op de kinderdagverblijven plus diverse regelingen zoals onderwijsachterstandsgelden voor VVE, Asscher middelen voor 1 verdieners en gemeentelijke middelen
Zorgaanbiederinstellinggegevens en schoolbeleid voor de zorgketeninstelling en beleidwettelijkzie handreiking gegevensuitwisseling van het Nederlands Jeugdinstituut (2016), maar ook de brief van de VNG over het ontbreken van een wettelijk kader voor gegevensuitwisseling (Nji site) en overzicht wetten op de Nji site (zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg, passend onderwijs, participatiewet, wet publieke gezondheid, WMO, jeugdstrafrecht)
Ontvangende instellingoverstap naar andere school Leerlinggegevensbasis en zorgwettelijkwet op het voortgezet onderwijs (art 69s) en Wijzigingswet educatie en beroepsonderwijs (vroegtijdig aanmelden) en besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens ; ROSA: ketenproces aanmelden en inschrijven
Zorgaanbiedergegevens voor samenwerking in de zorg ketenbasis medewerker en functieorganisatie
Zorgaanbiederuitwisseling leerlinggegevens met zorg partijenbasis en zorgwettelijkzie handreiking gegevensuitwisseling van het Nederlands Jeugdinstituut (2016), maar ook de brief van de VNG over het ontbreken van een wettelijk kader voor gegevensuitwisseling (Nji site) en overzicht wetten op de Nji site (zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg, passend onderwijs, participatiewet, wet publieke gezondheid, WMO, jeugdstrafrecht)
Zorgaanbiederaansluiten bij (gemeentelijke) zorgketenoprichten en inrichtenwettelijkwet PO (art 8), wet VO 9art 17b), wet EC
Zorgaanbiedercommunicatie met de zorgketendeelnamewettelijkzie handreiking gegevensuitwisseling van het Nederlands Jeugdinstituut (2016), maar ook de brief van de VNG over het ontbreken van een wettelijk kader voor gegevensuitwisseling (Nji site) en overzicht wetten op de Nji site (zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg, passend onderwijs, participatiewet, wet publieke gezondheid, WMO, jeugdstrafrecht), zie ook H5 WMO ; ROSA: ketenfunctie zorg en begeleiding

Informatiestromen naar de onderwijsinstelling

VanSoort informatieBenamingGrondslagReferentie
Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolgerInschrijving en ontwikkeling leerlingbasis en zorgwettelijkwet PO (art 40b). Wet VO, wet EC, APV, tot 18 jaar ten minste
Zorgaanbiedersamenwerking met de zorg ketenzorgdienstenorganisatie
Zorgaanbiederzorgbeleid voor de schoolbeleidwettelijkzie handreiking gegevensuitwisseling van het Nederlands Jeugdinstituut (2016), maar ook de brief van de VNG over het ontbreken van een wettelijk kader voor gegevensuitwisseling (Nji site) en overzicht wetten op de Nji site (zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg, passend onderwijs, participatiewet, wet publieke gezondheid, WMO, jeugdstrafrecht)
OnderwijsvolgerInschrijving en ontwikkeling leerlingbasis en zorgwettelijkwet PO (art 40b). Wet VO, wet EC, APV