Procesmodel Verwerken resultaten Eindexamen - Details (compleet)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Verwerken resultaten Eindexamen - Details (compleet)
Procesmodel Verwerken resultaten Eindexamen - Details (compleet)
Geheel van toetsen dat leidt tot een eindbeoordeling met kwalificatie voor een vervolgstap naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. (BusinessObject) Eindexamen Cumulatieve numerieke beoordeling of score die wordt toegekend aan onderwijsdeelnemers op basis van hun prestaties in een reeks toetsen, opdrachten, examens of andere beoordelingen. (BusinessObject) Eindcijfer Driver Uitvoeringsbesluit WVO 2020 Driver Art. 2.57 WVO 2020 - Vaststelling uitslag eindexamen Driver Art. 3.33 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Vaststelling uitslag eindexamen Driver Wet voortgezet onderwijs 2020 Driver Art. 3.32 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Eindcijfer vakken eindexamen De slaag-zakregeling is het geheel van regels, door de wetgever opgesteld, op grond waarvan wordt bepaald of de kandidaat al dan niet is geslaagd voor het eindexamen. (BusinessObject) Slaag-zakregeling Formeel resultaat van de eindbeoordeling van een afgenomen examen. (BusinessObject) Examenuitslag Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het op basis van de resultaten van de verschillende onderdelen bepalen van de definitieve uitslag van het eindexamen. (BusinessProcess) Bepalen eindcijfers Eindexamen Het omzetten van de eindexamen scores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende eindexamens te waarborgen. (BusinessProcess) Vaststellen eindcijfer eindexamen Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf Voor examensecretarissen is er PLEXS (https://www.plexs.info/): een platform vóór en dóór examensecretarissen. (BusinessRole) Examensecretaris Driver Art. 6 RROD - Levering basisgegevens examens Regeling register onderwijsdeelnemers (Driver) RROD Driver Bijlage 3 RROD - Te leveren basisgegevens mbt examens Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een eindexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren uitslag Eindexamen Het registreren van eindcijfers en uitslagen van de examinering in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO. (BusinessProcess) Rapporteren eindcijfers en uitslag Eindexamen Formeel bewijs van het met succes afgerond hebben van een opleidingseenheid. (BusinessObject) Waardedocument Waardedocument dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een opleiding door een onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Diploma Feestelijke gebeurtenis waarbij een onderwijsdeelnemer die succesvol een opleiding heeft afgerond een diploma krijgt. (BusinessObject) Diploma-uitreiking Driver Uitvoeringsbesluit WVO 2020 Een lijst met de door een onderwijsdeelnemer behaalde eindcijfers bij het eindexamen. (BusinessObject) Cijferlijst eindexamen Driver Art. 3.40 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Cijferlijst eindexamen Driver Wet voortgezet onderwijs 2020 Driver Art. 2.58 WVO 2020 - Diploma’s, getuigschriften, c ertificaten en cijferlijsten BusinessEvent Eindcijfers Eindexamen bepaald BusinessEvent Uitslag Eindexamen bepaald BusinessEvent Diploma en cijferlijst Eindexamen verstrekt BusinessEvent Uitslag Eindexamen geformaliseerd BusinessObject Herkansingsregeling BusinessObject Herkansing Het geven van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype aan leerlingen die de basisschool verlaten. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en diplomering Het uitreiken van officiële diploma's, certificaten of getuigschriften aan de leerlingen die succesvol hebben voldaan aan de vereisten voor het eindexamen. (BusinessProcess) Diplomeren en certificeren Eindexamen Het formaliseren en definitief vaststellen van de uitslag van een eindexamen. De uitslag wordt gecommuniceerd in de vorm van 'geslaagd' of 'Afgewezen'. Wanneer een examenkandidaat 'afgewezen' is heeft deze nog wel recht op de uitreiking van een cijferlijst. (BusinessProcess) Vaststellen uitslag eindexamen Het verstrekken van de uitslag van de examinering aan de leerlingen. (BusinessProcess) Verstrekken uitslag Eindexamen Het vaststellen van een procedure zodat leerlingen de mogelijkheid hebben om de uitslag van het eindexamen in te zien. (BusinessProcess) Bieden inzage uitslag Eindexamen Het tekenen en uitreiken van officiële diploma's, certificaten en cijferlijsten aan leerlingen die hebben deelgenomen aan de examinering, als bewijs van hun behaalde resultaten en prestaties in het onderwijs. (BusinessProcess) Tekenen en uitreiken diploma en cijferlijst Eindexamen Dit procesmodel toont in hoofdlijnen de procesgang met betrekking tot het Eindexamen bij het Voortgezet Onderwijs, die bestaat uit: * Voorbereiding, waaronder: - Opstellen van reglementen, programma's ne richtlijnen - Planning en roostering van activiteiten en medewerkers - Inrichting van de benodigde organisatie voor de diverse onderdelen - Informering van de betrokken * Afname van het Schoolexamens * Afname van de Centrale Examens * Verwerking van de resultaten, waaronder: - Vaststelling van de eindcijfers van het Eindexamen - Vaststelling van de uitslag - Uitreiken van de diploma's - Rapportage van de eindcijfers en uitslag (BusinessEvent) Herkansing Centraal examen bepaald BusinessEvent Centraal examen afgenomen AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship RW InfluenceRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R InfluenceRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship uitgereikt bij InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship bevat AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R InfluenceRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R TriggeringRelationship Deze svg is op 21-06-2024 14:54:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-06-2024 14:54:30 CEST
Legenda
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Verwerken resultaten Eindexamen - Details (compleet)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-c1330f69-336f-4b9d8-247e-0727f8b6ba1
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Verwerken resultaten Eindexamen - Details (compleet)
Documentatie  : Dit detailprocesmodel toont voor het verwerken van de resultaten van het Eindexamen de betreffende processen.

Nadat de onderdelen van het Centraal examen zijn afgenomen, kunnen op basis van de eindcijfers van het Schoolexamen en van het Centraal, de eindcijfers voor de vakken waarin het Eindexamen wordt afgelegd, worden vastgesteld. Vervolgens kan de uitslag van het Eindexamen worden vastgesteld en verstrekt aan leerlingen die aan het Eindexamen hebben deelgenomen. Voor leerlingen die niet zijn geslaagd, kan worden bekeken of die in aanmerking komen voor een herkansing in een vak van het Centraal examen. Hierna worden aan de geslaagden diploma's en en bijbehorende cijferlijsten uitgereikt.

Na het bepalen van de uitslag kunnen de eindcijfers en uitslag van het Eindexamen worden geregisteerd bij DUO (in het ROD).
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : c1330f69-336f-4b9d8-247e-0727f8b6ba1
Original ID  : id-c1330f69336f4b9d8247e0727f8b6ba1
Semanticsearch  : procesmodel verwerken resultaten eindexamen - details (compleet)
Elementen  : 
Relaties  :