Procesmodel Verwerken resultaten Doorstroomtoets - Details (compleet)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Verwerken resultaten Doorstroomtoets - Details (compleet)
Procesmodel Verwerken resultaten Doorstroomtoets - Details (compleet)
Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider Driver Art. 42 WPO - Onderwijskundig rapport en schooladvies Wet op het primair onderwijs (Driver) WPO Advies met betrekking tot doorstroom naar een bepaald niveau van voortgezet onderwijs voor een onderwijsdeelnemer in leerjaar 8 van het (speciaal) basisonderwijs. (BusinessObject) Schooladvies Driver Art. 45d WPO - Schooladvies De definitieve, bindende beoordeling of aanbeveling die onderwijsaanbieders in het (speciaal) basisonderwijs geven aan onderwijsdeelnemers in leerjaar 8 van het basisonderwijs. (BusinessObject) Definitief schooladvies Een voorlopig beoordeling of aanbeveling die onderwijsaanbieders in het (speciaal) basisonderwijs geven aan onderwijsdeelnemers in de laatste jaren van het basisonderwijs (meestal groep 7 of 8). (BusinessObject) Voorlopig schooladvies Wet op de expertisecentra (Driver) WEC Driver Art. 43 WEC - Onderwijskundig rapport en schooladvies Regeling register onderwijsdeelnemers (Driver) RROD Het resultaat van een afgeronde doorstroomtoets, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria. (BusinessObject) Uitslag doorstroomtoets Driver Bijlage 1 RROD - Leerlinggegevens Driver Art. 3 RROD - Levering basisgegevens (WPO- en WEC-instellingen) Het behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Klachten en bezwaren Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. (BusinessFunction) Klachtbehandeling De activiteiten voor het afhandelen van een bezwaar dat is ingediend tegen het schooladvies. (BusinessProcess) Afhandelen bezwaar Schooladvies BusinessEvent Onderdelen Doorstroomtoets afgenomen BusinessEvent Bezwaar Schooladvies afgehandeld BusinessEvent Uitslag Doorstroomtoets en Schooladvies geformaliseerd Het resultaat of de uitkomst van een afgeronde evaluatie, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria. (BusinessObject) Uitslag Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het ontvangen van de resultaten voor de verschillende onderdelen van de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Ontvangen resultaten Doorstroomtoets Het ontvangen en ophalen (downloaden) van de resultaten en de diverse rapportages voor de verschillende onderdelen van de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Ontvangen en ophalen resultaten Doorstroomtoets Het uitvoeren van een controle op de ontvangen resultaten van de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Controleren resultaten Doorstroomtoets BusinessEvent Uitslag Doorstroomtoets bepaald BusinessEvent Bezwaar Schooladvies ingediend Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van de doorstroomtoets en het definitief schooladvies bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren uitslag Doorstroomtoets en Schooladvies Het registreren van het resultaat van de Doorstroomtoets en het definitief Schooladvies in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO. (BusinessProcess) Rapporteren uitslag Doorstroomtoets en Schooladvies Een rapportage voor een individuele onderwijsdeelnemer met de resultaten van de doorstroomtoets met voor elk toetsonderdeel de score en het behaalde referentieniveau en tenslotte een eindscore met een bijpassend toetsadvies. (BusinessObject) Leerlingrapport Driver Toetsbesluit PO ArchiMateNote Maakt deel uit van het onderwijskundig rapport Driver Art. 8 Toetsbesluit PO - Resultaten doorstroomtoets en leerlingrapport Een rapportage met de scores en toetsadviezen van de doorstroomtoets op schoolniveau. (BusinessObject) Schoolrapportage Een rapportage met de scores en toetsadviezen van de doorstroomtoets op groepsniveau. (BusinessObject) Groeprapportage Een rapportage met de scores en toetsadviezen van de doorstroomtoets op stichting- / bovenschools niveau. (BusinessObject) Stichtingrapportage Het geven van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype aan leerlingen die de basisschool verlaten. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en diplomering Het opstellen van het voorlopig schooladvies met betrekking tot een passend niveau en schooltype voor leerlingen die de basisschool verlaten. (BusinessProcess) Opstellen en verstrekken voorlopig Schooladvies Het voorafgaand aan de afname van de doorstroomtoets voor een leerling in het laatste leerjaar van het basisonderwijs opstellen van een schooladvies voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessProcess) Opstellen voorlopig Schooladvies Het verstrekken / delen van het voorlopig schooladvies aan de leerlingen. (BusinessProcess) Verstrekken voorlopig Schooladvies Het opstellen van het definitief schooladvies met betrekking tot een passend niveau en schooltype voor leerlingen die de basisschool verlaten. (BusinessProcess) Opstellen en verstrekken definitief Schooladvies Het op basis van de door een leerling afgelegde doorstroomtoets eventueel in overleg met de ouders bijstellen van het schooladvies resulterend in een definitief schooladvies voor die leerling voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessProcess) Opstellen definitief Schooladvies Het verstrekken / delen van het resultaat van de Doorstroomtoets en van het definitief schooladvies aan de leerlingen. (BusinessProcess) Verstrekken resultaat Doorstroomtoets en definitief Schooladvies De activiteiten die worden uitgevoerd om inzage te bieden in de onderbouwing van het definitief schooladvies. (BusinessProcess) Bieden inzage onderbouwing Schooladvies BusinessEvent Definitief Schooladvies opgesteld en gecommuniceerd Beoordeling is het oordeel van de professional over het functioneren van een leerling. (BusinessObject) Beoordeling Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit (BusinessObject) Resultaat Ontwikkeling is de verandering (vaardigheidsgroei) die een leerling doormaakt op verschillende ontwikkelingsgebieden. (BusinessObject) Ontwikkeling AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship RW TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R InfluenceRelationship AssociationRelationship omvat AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:02:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:02:06 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Verwerken resultaten Doorstroomtoets - Details (compleet)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-b40b957e-fbfc-465f8-b576-8760caaa1d8
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Verwerken resultaten Doorstroomtoets - Details (compleet)
Documentatie  : Dit detailprocesmodel toont voor het verwerken van de resultaten van de Doorstroomtoets de betreffende processen. Nadat de Doorstroomtoets is afgenomen, kunnen, zodra de toetsaanbieder de resultaten van de Doorstroomtoets beschikbaar heeft gesteld, deze worden ontvangen, opgehaald en gecontroleerd. Op basis van de uitslag van de Doorstroomtoets kan het definitief schooladvies worden opgesteld, waarbij eventueel ten opzichte van het voorlopig schooladvies een bijstelling plaatsvindt. Hierna kunnen het resultaat van de Doorstroomtoets en het definitief schooladvies aan de leerlingen worden verstrekt, en kunnen deze ook worden geregisteerd bij DUO (in het ROD).
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : b40b957e-fbfc-465f8-b576-8760caaa1d8
Original ID  : id-b40b957efbfc465f8b5768760caaa1d8
Semanticsearch  : procesmodel verwerken resultaten doorstroomtoets - details (compleet)
Elementen  : 
Relaties  :