Informatiestromen Medewerkergegevens

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiestromen Medewerkergegevens
Informatiestromen Medewerkergegevens
Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinstelling Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Onderwijs-ondersteunend / niet onderwijzend personeel (BusinessRole) Ondersteunend personeel Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent 78 PO en 73 VO regio organisaties t.b.v. passend onderwijs (BusinessRole) Samenwerkingsverband passend onderwijs Gemeentelijke leerplichtambtenaren (BusinessRole) Bureau leerplicht Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdbescherming; jeugdhulp, centrum jeugd en gezin, onderwijsachterstanden/VVE (BusinessRole) Zorgaanbieder Ouders/voogd van leerling/student, relatie afhankelijk van leeftijd leerling/student (BusinessRole) Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolger Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolger De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen (BusinessActor) Inspectie van het Onderwijs De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (zie wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) (BusinessActor) CITO De toetsontwikkelaar is verantwoordelijk voor de constructie van een toets in opdracht van de toetseigenaar. (BusinessRole) Toetsontwikkelaar Distributeurs van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve distributeur Leveranciers van leerling administraties, digitale leeromgevingen, leerling volgsystemen, integrale leersuitees voor adaptief lesmateriaalenz, maar ook financiële administraties, HRM administraties, facilitaire administraties, etc. (BusinessRole) Softwareleverancier Landelijke voorziening die ondersteunt dat voor het primair onderwijs vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen bereikbaar is via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnen zelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen. (ApplicationComponent) Entree Federatie Alle relevante publieke communicatie vanuit school (website) en andere partijen (bv. Venster, scholen op dekaart), ook de schoolgids (wet op de expertisecentra). (BusinessRole) Publiek Raad van toezicht, of ander bovenbestuurlijk gremium (BusinessRole) Raad van Toezicht SRVO, Platform VVVO, VOO, vereniging filisofiedocenten, vakvereniging i&i, VONKC, NVO, Nederlandse veriging van wiskunde leraren, KVLO, enz, enz. zie FvOv voor een overzicht (BusinessRole) Vakvereniging Onderwijs cooperatie, leraren ontwikkelingsfonds, lerarenregister(vrijwillig) (BusinessRole) Onderwijs Coöperatie Organisatie die registratie van en diensten voor bedrijven in Nederland verzorgt. (BusinessActor) Kamer van Koophandel Agentschap van het Ministerie van Financien, belast met het invorderen van de rijksbelastingen. (BusinessActor) Belastingdienst Pensioenfondsen en sociale fondsen en verzekeringen (BusinessRole) Pensioenfonds en sociale verzekeringen Diverse advies bureaus, van onderwijs tot ict (BusinessRole) Externe Advies- en consultancy- bureaus Administratiekantoren en dienstverlenede bedrijven, b.v. schoonmaak, onderhoud gebouwen, HRM administratie e.v.a. (BusinessRole) Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.) Pabo's, HBO en WO opleidingen tot leraar (BusinessRole) Lerarenopleiding ArchiMateNote Informatiestromen "Medewerker" personeelsgegevens t.b.v. RvT (FlowRelationship) gegevensleveranties aan DUO (FlowRelationship) lidmaatschap medewerkers bij vakverenigingen (FlowRelationship) gegevensuitwisseling met samenwerkingsverbanden passend onderwijs (FlowRelationship) publicatie van personeel op de website (FlowRelationship) gegevens voor samenwerking in de zorg keten (FlowRelationship) gegevensuitwisseling t.b.v. leerplicht (FlowRelationship) gegevens voor ouders (FlowRelationship) gegevens voor leerlingen (FlowRelationship) gegevens t.b.v. systeem/software gebruik e.d. (IM, FB, eigenaar, etc.) (FlowRelationship) gegevens t.b.v. distributie van leermiddelen (FlowRelationship) gegevens t.b.v. toetsen (FlowRelationship) gegevens van docent naar de school (FlowRelationship) gegevens ondersteunend personeel (FlowRelationship) gegevens ondersteunend personeel (FlowRelationship) gegevens t.b.v. authenticatie (FlowRelationship) gegevens t.b.v. Cito toetsen (FlowRelationship) gegevens t.b.v. inspectie (FlowRelationship) lidmaatschap beroepsorganisatie (FlowRelationship) gegevens t.b.v. inschrijving bij KvK (directeur, tekenbevoegde etc.) (FlowRelationship) gegevens t.b.v. dienstverlening (fin, hrm, fac, etc.) (FlowRelationship) gegevens t.b.v. advies en consultancy (FlowRelationship) gegevensuitwisseling t.b.v. stage en na-/bijscholing (FlowRelationship) gegevens t.b.v. inspectie (FlowRelationship) data beschikbaar gesteld door DUO (FlowRelationship) gegevens t.b.v. pensioen en sociale verzekeringen (FlowRelationship) gegevens t.b.v. (loon-)belasting (FlowRelationship) Deze svg is op 07-04-2024 16:44:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 16:44:42 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiestromen Medewerkergegevens
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-7ee9fb74-3e38-4f09-85ed-41501339f018
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiestromen Medewerkergegevens
Documentatie  : Overzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij de uitwisseling van medewerkergegevens, en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiestromen
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Viewtype  : Basis
Viewpoint  : Informatiestromen
Scope  : Keten
Viewdetail  : Overzicht
Object ID  : 7ee9fb74-3e38-4f09-85ed-41501339f018
Object ID_nl  : 7ee9fb74-3e38-4f09-85ed-41501339f018
Original ID  : id-7ee9fb74-3e38-4f09-85ed-41501339f018
Semanticsearch  : informatiestromen medewerkergegevens
Elementen  : 
Relaties  :