Verwerkingsactiviteiten Financieel beheer en bekostiging (a)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Verwerkingsactiviteiten Financieel beheer en bekostiging (a)
Verwerkingsactiviteiten Financieel beheer en bekostiging (a)
Het beschikbaar maken van financiële middelen voor (onderdelen van) de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Financieel beheer en bekostiging Beheer van debiteuren (BusinessFunction) Debiteurenbeheer Beheer van debiteuren (BusinessProcess) Beheren debiteuren Beheer van crediteuren (BusinessFunction) Crediteurenbeheer Beheer van crediteuren (BusinessProcess) Beheren crediteuren Het toedelen, bestemmen en aanwenden van bekostigingsgelden en het bewaken dat uitgaven vallen binnen de bekostigingsvoorwaarden. (BusinessFunction) Bekostigingsbeheer Het toedelen, bestemmen en aanwenden van bekostigingsgelden en het bewaken dat uitgaven vallen binnen de bekostigingsvoorwaarden. (BusinessProcess) Beheren bekostiging Het opstellen van een schatting vooraf van de baten en lasten op het niveau van het schoolbestuur of voor een specifieke school ('Schoolbegroting'). (BusinessFunction) Begroting Het opstellen van een schatting vooraf van de baten en lasten op het niveau van het schoolbestuur of voor een specifieke school ('Schoolbegroting'). (BusinessProcess) Opstellen begroting Het innen van vrijwillige ouderbijdragen. (BusinessFunction) Inning ouderbijdragen Het innen van vrijwillige ouderbijdragen. (BusinessProcess) Innen ouderbijdragen Verantwoordelijkheid voor het aanmaken, verwerken en verwijderen van grootboekrekeningen (BusinessFunction) Grootboekbeheer Verantwoordelijkheid voor het aanmaken, verwerken en verwijderen van grootboekrekeningen (BusinessProcess) Beheren grootboek Beheer van activa (BusinessFunction) Activabeheer Beheer van activa (BusinessProcess) Beheren activa Het uitbrengen van facturen, onderdeel van financieel beheer. (BusinessFunction) Facturering Het uitbrengen van facturen, onderdeel van financieel beheer. (BusinessProcess) Factureren Verantwoordelijkheid voor het (laten) uitvoeren van de overdracht van geld of goederen aan een andere partij (bron: Wikipedia) (BusinessFunction) Betaling Verantwoordelijkheid voor het (laten) uitvoeren van de overdracht van geld of goederen aan een andere partij (bron: Wikipedia) (BusinessProcess) Uitvoeren betaling Salarisverwerking omvat activiteiten met betrekking tot het verwerken van salarisbetaling, en ook de verwerking van declaraties. (BusinessFunction) Salarisverwerking Salarisverwerking omvat activiteiten met betrekking tot het verwerken van salarisbetaling, en ook de verwerking van declaraties. (BusinessProcess) Verwerken salaris Beheer van passiva (BusinessFunction) Passivabeheer Beheer van passiva (BusinessProcess) Beheren passiva Activa omvat de zaken, vermogensrechten en intellectueel eigendomsrechten, die naar economische maatstaven waardeerbaar zijn, overdraagbaar of verhandelbaar zijn, aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon ter beschikking staan en waarover de rechtspersoon risico loopt en die bestemd zijn om minder dan een jaar dienstbaar te zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon. (BusinessObject) Activum Begroting is een schatting vooraf van de baten en lasten van een schoolbestuur (BusinessObject) Begroting Een kostenplaats is een verzameling grootboekrekeningen die samen het totaal van een kostenonderdeel vormt. (BusinessObject) Kostenplaats Een crediteur is een leverancier (een persoon of bedrijf) aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Crediteur Een journaalpost geeft bij dubbel boekhouden voor financiële feiten aan welke grootboekrekeningen gedebiteerd en gecrediteerd moeten worden. Voor elke journaalpost zijn het (totaal van het) debet- en creditbedrag gelijk. Een journaalpost bestaat dan ook altijd uit minimaal twee regels, het zijn er vaak ook meer. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Journaalpost Een debiteur, juridisch schuldenaar, is een persoon die een verplichting heeft ten opzichte van een ander. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Debiteur Een betaling is de overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Inkomende betaling Een vordering is, in informele zin, het aan een schuldenaar kenbaar maken, door een schuldeiser, van hetgeen er door die eiser van die schuldenaar wordt verwacht. Dat kan gaan over geld, of een bepaald doen of laten, maar in alle gevallen bedoelt men hiermee, dat er een verplichting wordt ingeroepen, tegen een ander. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Vordering Een betaling is de overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Uitgaande betaling Bij het verplichtingenstelsel worden alle bedragen die aan contracten die in een bepaalde periode (meestal een jaar) worden afgesloten, als uitgaven in de begroting opgenomen. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Verplichting Doelbekostiging is bekostiging dat besteed moet worden overeenkomstig het doel waarvoor het bestemd is. (BusinessObject) Doelbekostiging De lumpsumbekostiging is een totaal bedrag aan rijksbekostiging die het Ministerie van OCW aan de Nederlandse schoolbesturen geeft. (BusinessObject) Lumpsumbekostigi- ng De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage aan het schoolbestuur van ouders. (BusinessObject) Vrijwillige ouderbijdrage Schoolbegroting is een schatting vooraf van een deel van de baten en lasten die specifiek op betreffende school van toepassing zijn. (BusinessObject) Schoolbegroting De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. (BusinessObject) Subsidie Geldelijke of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving en niet zijnde de ouderbijdragen, waarvoor het bevoegd gezag geen tegenprestatie levert. (BusinessObject) Donatie Geldelijke of materiële bijdragen, of vrijstelling van een (een deel) van de betaling, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving, niet zijnde de ouderbijdragen indien het bevoegd gezag daarbij, al dan niet uit eigen beweging, in welke vorm dan ook verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen in schoolverband (bijvoorbeeld binnen de schooltijden, het overblijven daaronder begrepen of naschoolse activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd) worden geconfronteerd. (BusinessObject) Sponsoring Een organisatie die producten of diensten levert. (BusinessObject) Leverancier Lesgeld is een verplichte bijdrage van ouders aan het schoolbestuur van een particuliere (niet-bekostigde) onderwijsinstelling. (BusinessObject) Lesgeld Bij het verplichtingenstelsel worden alle bedragen die aan contracten die in een bepaalde periode (meestal een jaar) worden afgesloten, als uitgaven in de begroting opgenomen. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Verplichting Passiva is het vermogen waarmee de onderneming van de rechtspersoon is gefinancierd. (BusinessObject) Passivum AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship RW Deze svg is op 14-05-2024 19:03:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:03:05 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Verwerkingsactiviteiten Financieel beheer en bekostiging (a)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-a7f603d9-2626-4cdda-a7ff-4a0fd8b2a8d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerkingsactiviteiten Financieel beheer en bekostiging (a)
ArchiMate-gezichtspunt  : Verwerkingsactiviteiten
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Scope  : Instelling
Viewpoint  : Verwerkingsactiviteiten
Viewtype  : Detail
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : a7f603d9-2626-4cdda-a7ff-4a0fd8b2a8d
Original ID  : id-a7f603d926264cddaa7ff4a0fd8b2a8d
Semanticsearch  : verwerkingsactiviteiten financieel beheer en bekostiging (a)
Elementen  : 
Relaties  :