Financieel systeem

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 9 dec 2022 om 12:37 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20221209).xml-20221209101720)
Beschrijving
Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie.


Contextdiagram
FORA
Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem Functionaliteit voor het onderhouden van grootboekgegevens. (ApplicationFunction) Beheer grootboekgeg- evens ApplicationFunction Kasbeheer Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent debiteuren. (ApplicationFunction) Beheer debiteurgegev- ens Geldelijke of materiële bijdragen, of vrijstelling van een (een deel) van de betaling, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving, niet zijnde de ouderbijdragen indien het bevoegd gezag daarbij, al dan niet uit eigen beweging, in welke vorm dan ook verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen in schoolverband (bijvoorbeeld binnen de schooltijden, het overblijven daaronder begrepen of naschoolse activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd) worden geconfronteerd. (BusinessObject) Sponsoring Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent activa. (ApplicationFunction) Beheer activagegeven- s Activa omvat de zaken, vermogensrechten en intellectueel eigendomsrechten, die naar economische maatstaven waardeerbaar zijn, overdraagbaar of verhandelbaar zijn, aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon ter beschikking staan en waarover de rechtspersoon risico loopt en die bestemd zijn om minder dan een jaar dienstbaar te zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon. (BusinessObject) Activum Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent betalingen. (ApplicationFunction) Beheer betalinggegev- ens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent crediteuren. (ApplicationFunction) Beheer crediteurgege- vens Bij het verplichtingenstelsel worden alle bedragen die aan contracten die in een bepaalde periode (meestal een jaar) worden afgesloten, als uitgaven in de begroting opgenomen. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Verplichting Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent facturen. (ApplicationFunction) Beheer factuurgegeve- ns Passiva is het vermogen waarmee de onderneming van de rechtspersoon is gefinancierd. (BusinessObject) Passivum Schoolkosten zijn alle kosten die ouders maken voor hun kinderen op school, inclusief de vrijwillige ouderbijdrage. (BusinessObject) Schoolkosten Rijksbijdragen is het totaal van de toegekende (normatieve) rijksbijdrage (lump sum) plus de aanvullende (project)subsidies. (BusinessObject) Rijksbijdragen Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent financiën. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie financiële gegevens Een betaling is de overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Inkomende betaling Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent begrotingen. (ApplicationFunction) Beheer begrotingsgeg- evens De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. (BusinessObject) Subsidie Geldelijke of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving en niet zijnde de ouderbijdragen, waarvoor het bevoegd gezag geen tegenprestatie levert. (BusinessObject) Donatie Lesgeld is een verplichte bijdrage van ouders aan het schoolbestuur van een particuliere (niet-bekostigde) onderwijsinstelling. (BusinessObject) Lesgeld Een kostenplaats is een verzameling grootboekrekeningen die samen het totaal van een kostenonderdeel vormt. (BusinessObject) Kostenplaats Een debiteur, juridisch schuldenaar, is een persoon die een verplichting heeft ten opzichte van een ander. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Debiteur De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage aan het schoolbestuur van ouders. (BusinessObject) Vrijwillige ouderbijdrage Een vordering is, in informele zin, het aan een schuldenaar kenbaar maken, door een schuldeiser, van hetgeen er door die eiser van die schuldenaar wordt verwacht. Dat kan gaan over geld, of een bepaald doen of laten, maar in alle gevallen bedoelt men hiermee, dat er een verplichting wordt ingeroepen, tegen een ander. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Vordering Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent passiva. (ApplicationFunction) Beheer passivagegev- ens Een journaalpost geeft bij dubbel boekhouden voor financiële feiten aan welke grootboekrekeningen gedebiteerd en gecrediteerd moeten worden. Voor elke journaalpost zijn het (totaal van het) debet- en creditbedrag gelijk. Een journaalpost bestaat dan ook altijd uit minimaal twee regels, het zijn er vaak ook meer. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Journaalpost Schoolbegroting is een schatting vooraf van een deel van de baten en lasten die specifiek op betreffende school van toepassing zijn. (BusinessObject) Schoolbegroti- ng Begroting is een schatting vooraf van de baten en lasten van een schoolbestuur (BusinessObject) Begroting Een crediteur is een leverancier (een persoon of bedrijf) aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Crediteur ApplicationFunction Bekostigingsg- egevensbehe- er AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:57:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:57:32 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element Financieel systeem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : FORA/id-f1d5dac2-634f-4edc-beaa-10c84281999a
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-f1d5dac2-634f-4edc-beaa-10c84281999a
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Financieel systeem
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : f1d5dac2-634f-4edc-beaa-10c84281999a
Object ID_nl  : f1d5dac2-634f-4edc-beaa-10c84281999a
Original ID  : f1d5dac2-634f-4edc-beaa-10c84281999a
Semanticsearch  : financieel systeem