Procesmodel Organiseren toetsafname (Doorstroomtoets) - Details (compleet)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Organiseren toetsafname (Doorstroomtoets) - Details (compleet)
Procesmodel Organiseren toetsafname (Doorstroomtoets) - Details (compleet)
Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt (BusinessObject) Digitale identiteit De toestemming voor een individu om een bepaalde applicatie of een bepaald gegeven te benaderen. (BusinessObject) Autorisatie Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict-ondersteuning Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA) (BusinessFunction) Authenticatie en autorisatie Het toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem. (BusinessProcess) Autoriseren gebruikers toetssysteem Het beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals: - servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen. (BusinessFunction) Beheer ict-middelen Het inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het afnemen van een toets. Dit omvat activiteiten zoals: - Voorbereiden hardware - Installeren software - Regelen van licenties - Mandateren van de toetsaanbieder - Testen systeem/controle uitvoeren - Autoriseren gebruikers (BusinessProcess) Inrichten technische infrastructuur ArchiMateNote Alleen voor digitale toetsen BusinessEvent ict ingericht Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. (BusinessObject) Apparaat Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare facilitaire middelen, gebouwen en ruimten in (meer)jarenplanningen en roosters, en het matchen van benodigde versus beschikbare middelen. (BusinessFunction) Planning en roostering faciliteiten Het reserveren van benodigde ruimtes voor het afnemen een toets. (BusinessProcess) Reserveren toetsruimtes Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. (BusinessObject) Rooster Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Wet op het primair onderwijs (Driver) WPO Driver Art. 45c WPO - Uitzondering deelname leerling aan doorstroomtoets Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van de Doorstroomtoets succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Doorstroomtoets) Het roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een doorstroomtoets (BusinessProcess) Roosteren toetsmedewerkers Doorstroomtoets Het registreren in het LAS en het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie. (BusinessProcess) Registreren toetsdeelnemers Doorstroomtoets Het bepalen van de speciale ondersteuningsbehoeften die leerlingen nodig hebben bij het maken de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Bepalen leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften Doorstroomtoets Het vaststellen van welke leerlingen een ontheffing hebben voor het maken van delen van de doorstroomtoets en daardoor vrijgesteld zijn van deelname aan onderdelen van de doorstroomtoets (BusinessProcess) Bepalen ontheffingen Doorstroomtoets Incl. Kandidaat met ondersteuningsbehoefte (BusinessObject) Toetsdeelnemer Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte BusinessEvent Leermaterialen verzorgd Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen toetsmaterialen toetsafname (Doorstroomtoets) Het zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen, zoals bijvoorbeeldschrijfmaterialen, tekenmaterialen, devices en/of software, om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsmaterialen en hulpmiddelen Het inrichten van de toetslocatie met de benodigde materialen en (hulp)middelen om de toets af te nemen. (BusinessProcess) Inrichten toetslocatie Het ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen (in een beveiligde ruimte) van fysieke (papieren) opgavenboekjes met de toetsopgaven. (BusinessProcess) Ontvangen en opbergen toetsopgaven BusinessEvent Startmoment voorbereiding toetsafname Doorstroomtoets BusinessEvent Roostering toetsafname Doorstroomtoets gereed Een reglement dat de regels en procedures beschrijft die van toepassing zijn op afname van de doorstroomtoets binnen een onderwijsinstelling in net primair onderwijs. (BusinessObject) Toetsreglement Doorstroomtoets Driver Toetsbesluit PO Driver Art. 7 Toetsbesluit PO - Toetsreglement Een erkende en gestandaardiseerde toets die wordt afgenomen bij onderwijsdeelnemers aan het einde van de basisschoolperiode met als doel kennis en vaardigheden van de onderwijsdeelnemers te meten op het terrein van Nederlandse taal en rekenen voor het vaststellen van het niveau van de onderwijsdeelnemers voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessObject) Doorstroomtoets Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. (BusinessObject) Ondersteuningsbehoefte Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker AssociationRelationship heeft AssociationRelationship betreft AccessRelationship W AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship SpecializationRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship RW AggregationRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship RW AccessRelationship R InfluenceRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship heeft als inventaris TriggeringRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:50:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:50:50 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Organiseren toetsafname (Doorstroomtoets) - Details (compleet)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-fbb3a4bc-1153-49fb9-bd39-5fcf241a632
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Organiseren toetsafname (Doorstroomtoets) - Details (compleet)
Documentatie  : Dit detailprocesmodel toont voor het voorbereiden / organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van de Doorstroomtoets.

Het organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van de Doorstroomtoets omvat:

  • het registreren van de deelnemers bij de aanbieder van de Doorstroomtoets, waarbij ook wordt bepaald of er leerlingen zijn met speciale ondersteuningsbehoeften en of er leerlingen met ontheffing zijn,
  • het roosteren van bij de toetsafname betrokken medewerkers,
  • het reserveren van benodigde toetsruimtes.

Ingeval van een digitale toets moet de technische infrastructuur worden ingericht en moeten gebruikers van het toetssysteem worden geautoriseerd. Ingeval van een papieren toets moeten toetsopgaven na ontvangst worden opgeborgen.

Tenslotte moeten als onderdeel van de voorbereiding benodigde toetsmaterialen en hulpmiddelen op de toetslocatie beschikbaar worden gesteld.
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : fbb3a4bc-1153-49fb9-bd39-5fcf241a632
Original ID  : id-fbb3a4bc115349fb9bd395fcf241a632
Semanticsearch  : procesmodel organiseren toetsafname (doorstroomtoets) - details (compleet)
Elementen  : 
Relaties  :