Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 100 pages using this property.
(
App waarmee berichten zeer snel tussen deelnemers kunnen worden uitgewisseld.  +
Het schoolveiligheidsplan is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een eigen aanpak voor sociale veiligheid in de leer- of werkomgeving. Het is een document waarin wordt beschreven op welke wijze een school zorgdraagt voor de algehele veiligheid, zowel voor de leerlingen als ook voor de medewerkers en zowel met betrekking tot de sociale veiligheid als tot de de fysieke veiligheid.  +
Bundel van nauw gerelateerde functionaliteit, die door (meestal) een Referentiecomponent gerealiseerd ("assigned") wordt. Een Applicatiefunctie maakt deel uit ("aggregates") een Bedrijfsdomein en ondersteunt ("serves") een of meer Bedrijfsfuncties. Het lezen en schrijven ("acces") van Gegevens van de Referentiecomponent wordt op niveau van de Applicatiefunctie gemodelleerd. Een applicatiefunctie kan bestaan uit ("aggregate") sub-applicatiefuncties en kan andere applicatiefuncties helpen ("serve").  +
Domein waarbinnen de activiteiten van de organisatie zich afspeelt. Wordt gebruikt voor afbakening en scoping van de onderdelen.  +
Taak of verantwoordelijkheid die door een Organisatie of een individu in een bepaalde Rol wordt ingevuld ("assigned"). Een bedrijfsfunctie wordt ondersteund ("served") door een of meer Applicatiefuncties, en verwerkt ("access") informatie bij de uitoefening. Een Bedrijfsfunctie is onderdeel van ("aggregate") een bepaald Bedrijfsdomein. Een Bedrijfsfunctie wordt uitgeoefend ("influences") in het kader van een Wettelijke context. Een Bedrijfsfunctie kan meerdere sub-Bedrijfsfuncties bevatten ("aggregate").  +
Gegevensverzameling die gelezen en of geschreven ("access") wordt door een Referentiecomponent, bij het uitvoeren van een Applicatiefunctie. Een Gegevensverzameling leidt tot ("Realiseert") Informatie. Gegevens hebben een relatie ("geassocieerd") met andere Gegevens, bijvoorbeeld studieresultaten hebben een relatie met een leerling. Gegevens kunnen gegevenssets bevatten ("aggregate"), bijvoorbeeld leerlinggegevens bevatten informatie over het adres en woonplaats van de leerling, inschrijfgegevens van de leerling.  +
Gegevens die in het kader van het uitoefenen van Bedrijfsfuncties worden vastgelegd en verwerkt ("access"). Een Bedrijfsfunctie verwerkt Informatie vanuit een bepaalde specifieke Grondslag ("associatie met de access-relatie"). De Organisatie of Rol die verantwoordelijk is voor de de Bedrijfsfunctie, heeft ("associatie met de access-relatie") een bepaalde zeggenschap over de gegevens. Informatie maakt deel uit van ("Aggregate"") een Bedrijfsdomein. Informatie is gebaseerd op ("gerealiseerd door") Gegevens. Informatie kan uit meerdere sub-onderdelen bestaan ("aggregate"). Informatie kan verwijzen naar ("associatie") andere, gerelateerde informatie.  +
De dienstverlening van een Landelijke voorziening is beschikbaar ("served by") een Landelijke dienst.  +
Een landelijke service is ("realiseert") een applicatieservice van een landelijke voorziening, waar een pakket ("Referentiecomponent") op aansluit ("serves"). De landelijke service voldoet aan ("Realiseert") voorgeschreven standaarden.  +
Een bovenschools of landelijk Systeem of geheel van systemen en modules waar meerdere onderwijsinstellingen informatie verwerken, opslaan, of uitwisselen. Een landelijke voorziening heeft ("Realiseert") een of meer Landelijke services, en maakt deel uit van ("serves") een landelijke dienst.  +
Ofwel een onderwijsorganisatie, die verantwoordelijk is ("assigned") voor Bedrijfsfuncties en die Referentiecomponenten inzet ("associatie") voor de ondersteuning hiervan, Ofwel een leverancier, die Referentiecomponenten levert ("associatie") die Bedrijfsfuncties van onderwijsorganisaties ondersteunen. Organisaties kunnen opereren in een specifieke Rol ("assign"). Organisaties zijn onderdeel van ("aggregate") een of meer werkingsgebieden. Onderwijsorganisaties herbergen ("realize") een of meer Onderwijstypes. Organisaties kunnen genest zijn. Een onderwijsorganisatie kan een schoolbestuur met meerdere onderwijsinstellingen zijn (de onderwijsinstellingen zelf zijn ook Organisaties). Een leveranciersorganisatie kan een holding zijn, waaronder meerdere leveranciers vallen (de leveranciers zijn ook Organisaties).  +
Systeem of geheel van systemen en modules met generieke functionaliteit dat aangeboden wordt ("geassocieerd") door een leverancier ("Organisatie") en afgenomen wordt ("geassocieerd") door een onderwijsinstelling ("Organisatie"). Een Referentiecomponent maakt deel uit van ("geaggregeerd in") een bedrijfsdomein, voldoent aan ("realiseert") een of meer Standaarden, implementeert ("assigned") een of meer applicatiefuncties en kan gekoppeld zijn aan ("served by") een of meer landelijke services. Referentiecomponenten kunnen gekoppeld zijn aan andere referentiecomponenten ("serve"). Referentiecomponenten kunnen bestaan uit ("aggregate") meerdere afzonderlijke referentiecomponenten. Bijvoorbeeld, Referentiecomponent Office suite kan bestaan uit een Tekstverwerker, Rekenblad, Database en tegenwoordig ook een Teamcommunicatieplatform.  +
Bepaalde hoedanigheid waarin ("assign") een Organisatie een Bedrijfsfunctie uitoefent ("assign"). Een Rol maakt deel uit ("aggregate") van een Werkgingsgebied.  +
Werkveld waarin Organisaties actief zijn. Werkingsgebieden bevatten ("aggregate") Organisaties en Rollen. Werkingsgebieden kunnen ook geneste ("aggregate") werkingsgebieden verwachten. Het omvattence werkingsgebied is het onderwijsdomein. Daar binnen vallen de werkingsgebieden: Onderwijsveld, met daarbinnen PO, VO, MBO, HO Private sector Overheid Ketenbreed Voorschoolse educatie  +
Wet- of regelgeving die de Bedrijfsfunctie motiveert ("Influence"). Wet- en regelgeving kan hierarchisch zijn ingericht ("Aggregate").  +
Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet.  +
Het speciaal onderwijs is onderwijs voor leerlingen die specialistische of intensieve onderwijsbegeleiding en ondersteuning nodig hebben, vaak gecombineerd met jeugdhulp en/of zorg.  +
Cluster 1: onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen. Cluster 2: onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak-taalproblemen.  +
Cluster 3: onderwijs aan kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en langdurig zieke kinderen. Cluster 4: onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische problemen.  +
A
publicaties van CITO  +
toegang tot (digitaal) lesmateriaal  +
samenwerking met docenten  +
gegevens van docent naar de school  +
Inschrijving en ontwikkeling leerling  +
versturen van scholenplan van gemeente naar DUO (scholenplan -> "plan van nieuwe scholen")  +
eigen bijdrage school aan vensters / scholen op de kaart en eigen publicatiekanalen  +
diverse adviesdiensten waaronder financiële  +
marketing gegevens naar student  +
kennis over onderwijs  +
richtlijnen gebruik authenticatiediensten  +
De registratie van de aan- of aanwezigheid van een leerling op school.  +
Een systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt. Voorbeeld Negometrix System Tendernet  +
Het klaarzetten van arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal voor individuele leerlingen of groepen.  +
Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven.  +
Het overdragen van de inschrijfgegevens aan DUO t.b.v. het landelijk Register Onderwijsdeelnemers (ROD)  +
Het aanleveren van afnamegegevens en toetsscores aan Cito via WOLF.  +
Service waarmee een ECK ID voor een of meer leerlingen wordt aangemaakt, op basis van een [[stampseudoniem/Aanmaken stampseudoniem]] van de leerling.  +
Service waarmee een stamspeudoniem (basis voor ketenpseudoniemen zoals [[ECK ID]]) voor een of meer leerlingen wordt aangemaakt voor een leerling, op basis van het persoonsgebonden nummer (PGN) van de leerling.  +
Het aanmelden / bestellen bij de toetsaanbieder van de doorstroomtoets waarvan de onderwijsinstelling gebruik gaat maken.  +
Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie.  +
Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau.  +
Het aanpassen of bijwerken van het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers, waarbij eventuele veranderingen, aanvullingen of verbeteringen worden aangebracht om ervoor te zorgen dat het programma effectief blijft in het faciliteren van een succesvolle integratie van medewerkers in de organisatie.  +
Het aanspreken van een leerling op zijn/haar gedrag t.o.v. het verzuim. Hierin wordt het gesprek aangegaan wat de situatie is en hoe verder vervolg ingezet/voorkomen kan worden.  +
Het aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming in het kader van de AVG.  +
Het instellen van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarin elke medezeggenschapsraad van de scholen onder het bestuur is vertegenwoordigd.  +
Het aantstellen van een commissie die klachten vertrouwelijk behandelt.  +
Het instellen van een leerlingenraad die de mening van de leerlingen op een school vertegenwoordigt. Een school hoeft geen leerlingenraad te hebben.  +
Het instellen van een medezeggenschapsraad verbonden aan een school.  +
Het instellen van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarin elke medezeggenschapsraad van de scholen onder het bestuur is vertegenwoordigd.  +
Het instellen van een medezeggenschapsraad verbonden aan een school.  +
Ouders, leerlingen en personeelsleden van een school kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. De commissie moet een klacht vertrouwelijk behandelen en moet binnen 4 weken reageren. Op basis van het advies van de klachtencommissie kan het schoolbestuur maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. Heeft de school geen eigen klachtencommissie, dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie.  +
Het instellen van een leerlingenraad die de mening van de leerlingen op een school vertegenwoordigt. Een school hoeft geen leerlingenraad te hebben.  +
De aanvraag voor de erkenning van een diploma die in een ander land behaald is.  +
De aanvraag voor facilitaire middelen die benodigd zijn om de functie uit te kunnen voeren.  +
Aanvraag voor een nieuw op te richten school.  +
Het indienen van verzoeken voor het verkrijgen van toegangsrechten (account) en/of specifieke rollen binnen een systeem, platform of organisatie.  +
Het opvragen van additionele documenten die nodig zijn om het instroom dossier van de nieuwe medewerker compleet te maken. Hieronder valt onder andere het opvragen van een geldig VOG.  +
Via DUO moet het diploma van een internationale docent erkent worden. Dit moet binnen 4 jaar vastgesteld zijn. In de tussentijd mag een document voor de klas staan.  +
Het indienen van verzoeken voor facilitaire middelen, zoals kantoorbenodigdheden, apparatuur, of andere voorzieningen, om de werkomgeving van medewerkers te ondersteunen en te optimaliseren.  +
Het aanvragen van de subsidies die toepasbaar zijn op een nieuw dienstverband.  +
Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs.  +
Het indienen van verzoeken voor de benodigde faciliteiten en hulpmiddelen die nodig zijn om een geschikte werkplek te creëren voor een medewerker, inclusief kantoorbenodigdheden, apparatuur en andere werkgerelateerde voorzieningen.  +
afhankelijk van school organisatie, b.v. sleutels van kluisjes, leerlingen passen, passen voor automaten, kosten voor kantine, etc.  +
Het niet op een school ingeschreven staan van een leerplichtige.  +
KvK regelgeving voor de school  +
gegevens t.b.v. pensioenfonds  +
Toegang ict-middelen; Leerlinggegevens  +
subsidieregels voor bestuurlijke organisatie  +
De aanvraag voor een account om de systemen die relevant zijn voor de uitoefening van een functie te kunnen raadplegen.  +
Een accountantsverklaring is een (goedkeurende) verklaring van een registeraccountant of accountant-administratieconsulent bij een overzicht met historische financiële informatie. Vaak is dit overzicht een jaarrekening, maar het kan ook een ander financieel overzicht zijn. De accountantsverklaring zegt dat de jaarrekening een ‘getrouw beeld geeft van de financiële situatie’.  +
Beheer van activa  +
Activa omvat de zaken, vermogensrechten en intellectueel eigendomsrechten, die naar economische maatstaven waardeerbaar zijn, overdraagbaar of verhandelbaar zijn, aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon ter beschikking staan en waarover de rechtspersoon risico loopt en die bestemd zijn om minder dan een jaar dienstbaar te zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon.  +
bekostiging van de school en gegevensuitwisseling daar omheen  +
Het formaliseren van een contract met een medewerker die instroomt vanuit een ander land  +
Advies-dienstverlening op het gebied van informatievoorziening  +
Het geven van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype aan leerlingen die de basisschool verlaten. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen.  +
Diensten rondom, en evaluatie van, relevante kaders en wetgeving.  +
Diensten rondom, en evaluatie van, relevante kaders en wetgeving.  +
personeelsgegevens t.b.v. RvT  +
Afdeling die belast is met uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, (bij) scholing, enzovoort  +
Afdeling die belast is met het uitvoeren van het financieel beleid van de organisatie  +
Afdeling belast met het onderhoud en beheer van ict-middelen van de organisatie, volgens het ict-beleid.  +
De onderwijsadministratie is binnen een onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de correcte registratie van gegevens over een onderwijsvolger. Deze verantwoordelijkheid ligt niet altijd (alleen) bij een aparte afdeling binnen de onderwijsinstelling te liggen  +
gegevens voor ouders  +
De activiteiten voor het afhandelen van een bezwaar dat is ingediend tegen het schooladvies.  +
Het in behandeling nemen van een bezwaar tegen een (naar aanleiding van een onregelmatigheid) genomen maatregel bij het Centraal Examen om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie  +
Het in behandeling nemen van een bezwaar m.b.t. een toetsresultaat Centraal Examen om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie  +
Het in behandeling nemen van een bezwaar om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie  +
Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie.  +
Het actief betrekken van schoolteams, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de scholen.  +
Het actief betrekken van het team, MR, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de school.  +
Het afleggen van verantwoording aan intern en extern toezicht op basis van openbare verantwoordingsinformatie en onderzoeken van de Inspectie over de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs, de financiële situatie van de instelling en de wijze waarop de professionaliteit van de instelling en het bestuur is gewaarborgd.  +
Functionaliteit voor het afnemen van enquetes.  +
De groep deelnemers die op hetzelfde moment en onder dezelfde voorwaarden een bepaalde toets of examen aflegt.  +
Een gestructureerd plan dat aangeeft wanneer en hoe toetsen of examens zullen worden afgenomen.  +
In het kader van een breder beeld van een kandidaat te krijgen kan het zijn dat er additionele testen afgenomen worden. Dit kan in de vorm van een capaciteitentesten, meeloopdag of andere toetsingsvorm zijn. Voor management en/of bestuurs functies kan er ook nog een additionele screening plaatsvinden (naast de VOG).  +
Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname.  +
Het voltooien van het instroomproces voor een internationale docent, inclusief het afronden van alle benodigde administratieve stappen, verificatie van bevoegdheden en het voorzien van alle nodige middelen voor een succesvolle integratie in de onderwijsinstelling. Binnen dit proces moet de DUO bepaling van het internationale diploma verwerkt worden.  +
Het voltooien van alle stappen en procedures binnen het instroomproces, inclusief het afhandelen van administratieve taken, het verstrekken van benodigde middelen en het zorgen voor een vlotte integratie van nieuwe medewerkers in de organisatie.  +