Informatiestromen opleiding ontwikkelen en organiseren

Versie door Rdb (overleg | bijdragen) op 8 dec 2019 om 18:35 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Informatiestromen|View=FORA/id-08d6298d-0980-4bb1-89d2-13b8ac544bba}}')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinstelling Onderwijs-ondersteunend / niet onderwijzend personeel (BusinessRole) Ondersteunend personeel Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent 78 PO en 73 VO regio organisaties t.b.v. passend onderwijs (BusinessRole) Samenwerkingsverband passend onderwijs Een VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Kinderdagverblijven en integrale kindcentra (BusinessRole) VVE Kinderopvangorgan- isatie Gemeentelijke leerplichtambtenaren (BusinessRole) Bureau leerplicht Gemeenten (BusinessRole) Gemeente Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdbescherming; jeugdhulp, centrum jeugd en gezin, onderwijsachterstanden/VVE (BusinessRole) Zorgaanbieder Ouders/voogd van leerling/student, relatie afhankelijk van leeftijd leerling/student (BusinessRole) Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolger Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolger De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen (BusinessActor) Inspectie van het Onderwijs De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO Uitgevers van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve uitgever De toetsontwikkelaar is verantwoordelijk voor de constructie van een toets in opdracht van de toetseigenaar. (BusinessRole) Toetsontwikkelaar Ontwikkelaars van educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Leermiddelenaanbieder Distributeurs van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve distributeur Leveranciers van ict-middelen zoals computers, laptops, netwerk voorzieningen, WIFI, maar ook beheer en onderhoud (BusinessRole) Externe ict- leverancier Leveranciers van leerling administraties, digitale leeromgevingen, leerling volgsystemen, integrale leersuitees voor adaptief lesmateriaalenz, maar ook financiële administraties, HRM administraties, facilitaire administraties, etc. (BusinessRole) Softwareleverancier Alle relevante publieke communicatie vanuit school (website) en andere partijen (bv. Venster, scholen op dekaart), ook de schoolgids (wet op de expertisecentra). (BusinessRole) Publiek Raad van toezicht, of ander bovenbestuurlijk gremium (BusinessRole) Raad van Toezicht Onderwijsraad (wet op de onderwijsraad) (BusinessActor) Onderwijsraad SRVO, Platform VVVO, VOO, vereniging filisofiedocenten, vakvereniging i&i, VONKC, NVO, Nederlandse veriging van wiskunde leraren, KVLO, enz, enz. zie FvOv voor een overzicht (BusinessRole) Vakvereniging Algemene vereniging schoolleiders, stichting van het onderwijs, onderwijsbestuurdersvereniging (OBV), BvPO, VKBBO, bestuurdersvereniging VO, VTOI? (BusinessRole) Organisatiebestuur Stichting Leerkracht, CAOP, arbeidsmarktplatforms (APPO, Voion, Som en Zestor), Nji (BusinessRole) Kenniscentra Pabo's, HBO en WO opleidingen tot leraar (BusinessRole) Lerarenopleiding Alle wetenschappelijk onderzoek relevant voor onderwijs (BusinessRole) Wetenschappelijk onderzoek Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (BusinessActor) NRO Organisatie die registratie van en diensten voor bedrijven in Nederland verzorgt. (BusinessActor) Kamer van Koophandel Bedrijfsleven, b.v. in geval van stages of van een beroepenadviescommissie (BusinessRole) Bedrijfsleven Branche organisaties, zie b.v. https://www.mkb.nl//leden of http://ambitions.nu/2012/02/11/op-zoek-naar-een-branchevereniging-hieronder-een-alfabetische-lijst/ (ongeveer 1000!) (BusinessRole) Branche-organisatie Pensioenfondsen en sociale fondsen en verzekeringen (BusinessRole) Pensioenfonds en sociale verzekeringen Administratiekantoren en dienstverlenede bedrijven, b.v. schoonmaak, onderhoud gebouwen, HRM administratie e.v.a. (BusinessRole) Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.) Diverse advies bureaus, van onderwijs tot ict (BusinessRole) Externe Advies- en consultancy- bureaus BusinessRole Accountants en Notaris Gebruikelijke media kanalen: radio, TV, kranten, generieke internetsites (BusinessRole) Media BusinessRole Maatschappij ter bevordering van onderwijs regionale transfercentra, technologie & onderwijs, centrum onderwijs en leren (UU), wetenschapsknooppunt (UU), scholennetwerk (UU), groen onderwijs (BusinessRole) Overige samenwerkings- verbanden Het Ministerie van OCW bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het onderwijs zijn relevant: het [[Kerndepartement OCW]], [[DUO]] en de [[Inspectie van het Onderwijs]]. (BusinessActor) Ministerie van OCW ArchiMateNote Informatiestromen "Opleiding ontwikkelen en organiseren" formeren van een raad van toezicht (FlowRelationship) informatiebron voor ontwikkelen onderwijs (FlowRelationship) informatiebron voor ontwikkelen onderwijs (FlowRelationship) informatiebron voor schoolbestuurders (FlowRelationship) aanmelden bij samenwerkingsverband(en) passend onderwijs (FlowRelationship) samenwerking met kinderdagverblijven c.q. integratie met kinderdagverblijf (IKC) (FlowRelationship) aanmelden bij bureau leerplicht (FlowRelationship) Publicatie en PR van onderwijs, werven van personeel (FlowRelationship) aansluiten bij (gemeentelijke) zorgketen (FlowRelationship) aanmelding bij gemeente (FlowRelationship) communicatie naar (potentiéle) ouders van leerlingen/studenten (FlowRelationship) communicatie naar (potentiéle) leerlingen/studenten (FlowRelationship) Selectie van ict-inrichting van de school / opleiding (FlowRelationship) selectie van onderwijs administratieve systemen (FlowRelationship) selectie van toetsmateriaal t.b.v. de school / opleiding (FlowRelationship) selectie van lesmateriaal voor de school/opleiding (FlowRelationship) samenwerking met docenten (FlowRelationship) samenwerking met ondersteunend personeel (FlowRelationship) aanmelden school / opleiding bij inspectie (FlowRelationship) aanmelden school / opleiding bij DUO (FlowRelationship) samenwerking met het bedrijfsleven (FlowRelationship) samenwerking met branche organisaties (FlowRelationship) marketing en PR (FlowRelationship) aanmelden bij pensioenfonds (FlowRelationship) aanmelding bij KvK (FlowRelationship) versturen van scholenplan van gemeente naar DUO (scholenplan -> "plan van nieuwe scholen") (FlowRelationship) samenwerking van uitgevers met contentontwikkelaars (FlowRelationship) samenwerking van uitgevers met distributeurs (FlowRelationship) kennis over onderwijs (FlowRelationship) educatieve informatie over onderwijs (FlowRelationship) wetenschappelijke informatie over onderwijs (FlowRelationship) gebruik van nieuwste wetenschappelijke kennis voor ontwikkelen lesmateriaal (FlowRelationship) wetenschappelijke informatie over onderwijs (FlowRelationship) informatie over ontwikkelingen in het bedrijfsleven, samenwerking met het bedrijfsleven (FlowRelationship) samenwerking met branche organisaties (FlowRelationship) organiseren van bedrijfsvoering (FlowRelationship) Advies aan startende scholen / opleidingen (FlowRelationship) regels voor oprichting, administratie etc. (FlowRelationship) informatie over het onderwijs (FlowRelationship) informatie over het onderwijs (FlowRelationship) ministeriële goedkeuring voor school / opleiding (FlowRelationship) Deze svg is op 14-05-2024 18:56:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:12 CEST
   
   

   
   
   
   
   
   

   

Informatiestromen vanuit de onderwijsinstelling

NaarSoort informatieBenamingGrondslagReferentie
Docentsamenwerking met docentenrichten en inrichtenorganisatie
Bedrijfslevensamenwerking met het bedrijfslevenrichten, oprichten en inrichtenorganisatieROSA: ketenfunctie onderwijsontwikkeling
Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolgercommunicatie naar (potentiéle) ouders van leerlingen/studentenrichten en inrichtenorganisatie en wettelijkwet PO, art 13, schoolgids, wet VO art 24a, schoolgids
Vakvereniginginformatiebron voor ontwikkelen onderwijsrichten en oprichtenorganisatie
Ondersteunend personeelsamenwerking met ondersteunend personeelinrichtenorganisatie
Raad van Toezichtformeren van een raad van toezichtrichten en oprichtenwettelijkwet PO (17a, e.a.), wet VO, wet EC ; ROSA: ketenfunctie: visievorming en governance
Softwareleverancierselectie van onderwijs administratieve systemeninrichtenwettelijkwet PO, art 8.6, art 40b. E.a. wet VO, wet EC ; ROSA: ketenproces constructie en planning toetsen en examineren
Pensioenfonds en sociale verzekeringenaanmelden bij pensioenfondsoprichten en inrichtenwettelijkpensioenwet
Externe ict-leverancierSelectie van ict-inrichting van de school / opleidinginrichtenorganisatie
VVE Kinderopvangorganisatiesamenwerking met kinderdagverblijven c.q. integratie met kinderdagverblijf (IKC)richten, oprichten en inrichtenwettelijkwet PO art 45
Mediamarketing en PRrichten en oprichtenorganisatie
DUOaanmelden school / opleiding bij DUOoprichtenwettelijkwet PO, wet VO, wet EC ; ROSA: ketenfunctie erkenning en accreditering
Samenwerkingsverband passend onderwijsaanmelden bij samenwerkingsverband(en) passend onderwijsoprichten en inrichtenwettelijk
PubliekPublicatie en PR van onderwijs, werven van personeelrichten en inrichtenorganisatie en wettelijkwet PO (17a), wet VO, wet EC
Zorgaanbiederaansluiten bij (gemeentelijke) zorgketenoprichten en inrichtenwettelijkwet PO (art 8), wet VO 9art 17b), wet EC
Inspectie van het Onderwijsaanmelden school / opleiding bij inspectierichten en oprichtenwettelijkwet op het onderwijstoezicht (art 11b), wet PO (schoolplan), wet VO, wet EC
Branche-organisatiesamenwerking met branche organisatiesoprichten en inrichtenorganisatieROSA: ketenfunctie onderwijsontwikkeling
Organisatiebestuurinformatiebron voor schoolbestuurdersrichten, oprichten en inrichtenorganisatie
Toetsontwikkelaarselectie van toetsmateriaal t.b.v. de school / opleidinginrichtenwettelijkwet PO art 8.7, art 9b e.a., wet VO, wet EC
Educatieve distributeurselectie van lesmateriaal voor de school/opleidinginrichtenorganisatie
Gemeenteaanmelding bij gemeenteoprichtenwettelijkwet op primair onderwijs art 74-85, art 112, wet op voorgezet onderwijs, wet op expertisecentra, enz.
Kamer van Koophandelaanmelding bij KvKoprichten en inrichtenwettelijkburgerlijk wetboek
Bureau leerplichtaanmelden bij bureau leerplichtoprichtenwettelijkleerplichtwet 1969
Onderwijsvolgercommunicatie naar (potentiéle) leerlingen/studentenrichten en inrichtenorganisatie en wettelijkwet PO, art 13, schoolgids, wet VO art 24a, schoolgids
Onderwijsraadinformatiebron voor ontwikkelen onderwijsrichten en oprichtenorganisatie

Informatiestromen naar de onderwijsinstelling

VanSoort informatieBenamingGrondslagReferentie
Kenniscentrakennis over onderwijsrichtenorganisatieROSA: ketenfunctie onderwijsontwikkeling
Branche-organisatiesamenwerking met branche organisatiesoprichten en inrichtenorganisatieROSA: ketenfunctie onderwijsontwikkeling
Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.)organiseren van bedrijfsvoeringoprichten en inrichtenorganisatie
Lerarenopleidingeducatieve informatie over onderwijsrichtenorganisatieROSA: ketenfunctie onderwijsontwikkeling
Accountants en Notarisregels voor oprichting, administratie etc.oprichten en inrichtenwettelijkburgerlijk wetboek en wet PO, wet VO en wet EC
Wetenschappelijk onderzoekwetenschappelijke informatie over onderwijsrichtenorganisatieROSA: ketenfunctie onderwijsontwikkeling
Overige samenwerkings-verbandeninformatie over het onderwijsrichten en oprichtenorganisatieROSA: ketenfunctie onderwijsontwikkeling
Externe Advies- en consultancy-bureausAdvies aan startende scholen / opleidingenoprichten en inrichtenorganisatie
Maatschappij ter bevordering van onderwijsinformatie over het onderwijsrichtenorganisatieROSA: ketenfunctie onderwijsontwikkeling
Bedrijfsleveninformatie over ontwikkelingen in het bedrijfsleven, samenwerking met het bedrijfslevenrichten, oprichten en inrichtenorganisatieROSA: ketenfunctie onderwijsontwikkeling
NROwetenschappelijke informatie over onderwijsrichtenorganisatieROSA: ketenfunctie onderwijsontwikkeling