Verwerkingsactiviteiten Leerlingbegeleiding (a)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Verwerkingsactiviteiten Leerlingbegeleiding (a)
Verwerkingsactiviteiten Leerlingbegeleiding (a)
Een Leerroute is de weg die een leerling in het onderwijs aflegt langs de leerlijnen om een opleiding af te ronden. Een leerroute bestaat uit leerdoelen die relevant zijn om te bereiken met het oog op een specifieke uitstroombestemming. (BusinessObject) Leerroute Een leerdoel beschrijft wat een leerling met onderwijsactiviteiten wil bereiken (BusinessObject) Leerdoel Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces Ontwikkeling is de verandering (vaardigheidsgroei) die een leerling doormaakt op verschillende ontwikkelingsgebieden. (BusinessObject) Ontwikkeling Leerplan is het persoonlijke leerplan (leerlijn); invulling op leerlingniveau. (BusinessObject) Individueel Leerplan Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit (BusinessObject) Resultaat Het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen. Dit valt onder de basisondersteuning die een school biedt. (BusinessFunction) Leerlingbegeleiding Het (aanvullend) begeleiden van groepen leerlingen of individuen met specifieke behoeften. Worden ook aparte programma's voor ingezet. (BusinessFunction) Onderwijsbegeleiding Het (aanvullend) begeleiden van individuen met specifieke behoeften. (BusinessProcess) Begeleiden individuele leerlingen Het (aanvullend) begeleiden van groepen leerlingen met specifieke behoeften. (BusinessProcess) Begeleiden groepen leerlingen Het begeleiden van een leerling in de oriëntatie op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt tot het moment dat de leerling een startkwalificatie bezit. (BusinessFunction) Loopbaanoriëntatie en - begeleiding Het begeleiden van een leerling in de oriëntatie op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt tot het moment dat de leerling een startkwalificatie bezit. (BusinessProcess) Begeleiden oriënterende leerlingen Leraren bespreken de voortgang van de leerling op basis van toetsresultaten en stellen rapporten op, zodat de leerling zich kan ontwikkelen op zijn niveau en passende leerroute. Leraren hebben inzicht in de voortgang via het leerlingvolgsysteem (LVS). (BusinessFunction) Monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerproces Leraren bespreken de voortgang van de leerling op basis van toetsresultaten en stellen rapporten op, zodat de leerling zich kan ontwikkelen op zijn niveau en passende leerroute. Leraren hebben inzicht in de voortgang via het leerlingvolgsysteem (LVS). (BusinessProcess) Monitoren en begeleiden voortgang Het inzichtelijk maken van voortgang en resultaten ten behoeve van het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Voortgang- en resultatenweergave Het inzichtelijk maken van voortgang en resultaten ten behoeve van het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessProcess) Inzichtelijk maken voortgang en resultaten Het bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Leerroutebijstelling Het bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessProcess) Bijstellen gewenste leerroute Het systematisch monitoren, registreren en beheren van de aanwezigheid en het verzuim van leerlingen, met als doel het waarborgen van regelmatige deelname en het aanpakken van eventuele onderliggende problemen die verzuim kunnen veroorzaken. (BusinessFunction) Verzuimcoördinatie Het op basis van bijvoorbeeld frequent verzuim van een leerling of veranderingen in patronen bepalen van de oorzaak van het verzuim en eventuele passende maatregelen om het verzuim terug te dringen en/of het nemen van maatregelen om ondersteuning te bieden. Indien nodig vindt overleg plaats met de wettelijk vertegenwoordiger en/of de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. (BusinessProcess) Analyseren verzuim Het opvolgen van verzuim door acties intern/extern uit te zetten. De resultaten van de acties te controleren om vervolgens de melding te sluiten of de melding over te dragen voor verdere analyse. (BusinessProcess) Opvolgen verzuim Het komen tot een vastlegging (eerste observatie) tot een verzuimregistratie. (BusinessProcess) Registeren verzuim Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. (BusinessObject) Ondersteuningsbehoefte Groepsplan is het leerplan (leerlijn) gericht op het werken in de klas; invulling vooral door de leraar; invloed methode. (BusinessObject) Groepsplan Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een document dat wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen en (verplicht) voor alle leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of het (v)so gaan. Vroeger was dit het individuele handelingsplan. Het OPP beschrijft het 'HOE' en bestaat uit drie onderdelen: 1. Het ontwikkelingsperspectief 2. Het handelingsdeel 3. Het evaluatiedeel (BusinessObject) Ontwikkelingsperspectiefplan Een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek door een leerling. (BusinessObject) Vrijstellingsaanvraag De beoordeling (goed- of afkeuring) van een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek door een leerling. (BusinessObject) Goed-/afkeuring vrijstellingsaanvraag Een tijdelijke of permanente vrijstelling van het verplichte bijwonen van schoollessen. (BusinessObject) Vrijstelling van geregeld schoolbezoek Een melding van ziekte dan wel absentie van een leerling door diens wettelijk vertegenwoordiger. (BusinessObject) Ziekte- / absentiemelding Het niet aanwezig zijn tijdens de reguliere les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven. (BusinessObject) Verzuim De registratie van de aan- of aanwezigheid van een leerling op school. (BusinessObject) Aan-/afwezigheid leerling Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de de school of een externe partij om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. (BusinessObject) Verzuimmaatregel Een kennisgeving aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling woon- of verblijfplaats heeft dat de leerling zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd. (BusinessObject) Verzuimmelding AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 18:57:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:57:13 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Verwerkingsactiviteiten Leerlingbegeleiding (a)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-f4e71e74-ec34-4948b-aa94-9b6f60a064c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerkingsactiviteiten Leerlingbegeleiding (a)
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Leerlingbegeleiding" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg".
ArchiMate-gezichtspunt  : Verwerkingsactiviteiten
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Viewpoint  : Verwerkingsactiviteiten
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : f4e71e74-ec34-4948b-aa94-9b6f60a064c
Original ID  : id-f4e71e74ec344948baa949b6f60a064c
Semanticsearch  : verwerkingsactiviteiten leerlingbegeleiding (a)
Elementen  : 
Relaties  :