Informatiestromen financiën en bedrijfsvoering

Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinstelling Onderwijs-ondersteunend / niet onderwijzend personeel (BusinessRole) Ondersteunend personeel Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent 78 PO en 73 VO regio organisaties t.b.v. passend onderwijs (BusinessRole) Samenwerkingsverband passend onderwijs Een VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Kinderdagverblijven en integrale kindcentra (BusinessRole) VVE Kinderopvangorgan- isatie Gemeentelijke leerplichtambtenaren (BusinessRole) Bureau leerplicht Gemeenten (BusinessRole) Gemeente Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdbescherming; jeugdhulp, centrum jeugd en gezin, onderwijsachterstanden/VVE (BusinessRole) Zorgaanbieder Ouders/voogd van leerling/student, relatie afhankelijk van leeftijd leerling/student (BusinessRole) Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolger Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolger Het is de taak van het CvTE om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen. (Wet college voor toetsen en examens, en vele andere) (BusinessActor) College voor Toetsen en Examens De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen (BusinessActor) Inspectie van het Onderwijs De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (zie wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) (BusinessActor) CITO Stichting Leerplan Ontwikkeling (zie wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) (BusinessActor) SLO Uitgevers van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve uitgever De toetsontwikkelaar is verantwoordelijk voor de constructie van een toets in opdracht van de toetseigenaar. (BusinessRole) Toetsontwikkelaar Ontwikkelaars van educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Leermiddelenaanbieder Distributeurs van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve distributeur Leveranciers van ict-middelen zoals computers, laptops, netwerk voorzieningen, WIFI, maar ook beheer en onderhoud (BusinessRole) Externe ict- leverancier Leveranciers van leerling administraties, digitale leeromgevingen, leerling volgsystemen, integrale leersuitees voor adaptief lesmateriaalenz, maar ook financiële administraties, HRM administraties, facilitaire administraties, etc. (BusinessRole) Softwareleverancier Alle relevante publieke communicatie vanuit school (website) en andere partijen (bv. Venster, scholen op dekaart), ook de schoolgids (wet op de expertisecentra). (BusinessRole) Publiek Algemene vereniging schoolleiders, stichting van het onderwijs, onderwijsbestuurdersvereniging (OBV), BvPO, VKBBO, bestuurdersvereniging VO, VTOI? (BusinessRole) Organisatiebestuur ArchiMateNote Informatiestromen "Financiën en bedrijfsvoering" Het Ministerie van OCW bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het onderwijs zijn relevant: het [[Kerndepartement OCW]], [[DUO]] en de [[Inspectie van het Onderwijs]]. (BusinessActor) Ministerie van OCW Aob, PO in actie, CNV Onderwijs, UNIENFTO, Leraren in Actie, FNV Overheid, FvOv (BusinessRole) Onderwijsbond Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. PO raad, VO raad en MBO raad (BusinessRole) Sectorraad Gemeentelijke organisatie van leerlingenvervoer (BusinessRole) Leerlingvervoerder Pabo's, HBO en WO opleidingen tot leraar (BusinessRole) Lerarenopleiding regionale transfercentra, technologie & onderwijs, centrum onderwijs en leren (UU), wetenschapsknooppunt (UU), scholennetwerk (UU), groen onderwijs (BusinessRole) Overige samenwerkings- verbanden Gebruikelijke media kanalen: radio, TV, kranten, generieke internetsites (BusinessRole) Media Bedrijfsleven, b.v. in geval van stages of van een beroepenadviescommissie (BusinessRole) Bedrijfsleven BusinessRole Accountants en Notaris Agentschap van het Ministerie van Financien, belast met het invorderen van de rijksbelastingen. (BusinessActor) Belastingdienst Pensioenfondsen en sociale fondsen en verzekeringen (BusinessRole) Pensioenfonds en sociale verzekeringen Administratiekantoren en dienstverlenede bedrijven, b.v. schoonmaak, onderhoud gebouwen, HRM administratie e.v.a. (BusinessRole) Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.) Diverse advies bureaus, van onderwijs tot ict (BusinessRole) Externe Advies- en consultancy- bureaus Raad van toezicht, of ander bovenbestuurlijk gremium (BusinessRole) Raad van Toezicht uitwisseling HRM gegevens met personeel (FlowRelationship) uitwisseling HRM gegevens met personeel (FlowRelationship) inkoop van toetsmateriaal (FlowRelationship) vergoeding aan de raad van toezicht (FlowRelationship) lidmaatschap sectorraden en financiering en WWPlus (FlowRelationship) financiële rapportages aan de inspectie (FlowRelationship) gegevensuitwisseling met vakbonden (FlowRelationship) bekostiging, maar ook diverse diensten (FlowRelationship) samenwerking met kinderdagverblijven / IKC (FlowRelationship) PR via diverse kanalen (FlowRelationship) samenwerking met de zorg keten (FlowRelationship) alle relaties met gemeenten (FlowRelationship) marketing en PR direct naar ouders /voogd toe (FlowRelationship) afhankelijk van school organisatie, b.v. sleutels van kluisjes, leerlingen passen, passen voor automaten, kosten voor kantine, etc. (FlowRelationship) bedrijfskundige kant van samenwerking met lerarenopleidingen (stage studenten en bijscholing docenten) (FlowRelationship) alle marketing en PR naar media toe (FlowRelationship) inkoop van diverse goederen (FlowRelationship) belasting afdrachten (FlowRelationship) betalingen voor onderwijs SW diensten (FlowRelationship) inkoop van lesmateriaal (FlowRelationship) inkoop van toetsmateriaal (FlowRelationship) Inkoop ict-dienstverlening (FlowRelationship) bekostiging van de school en gegevensuitwisseling daar omheen (FlowRelationship) uitwisseling HRM gegevens met personeel (FlowRelationship) uitwisseling HRM gegevens met personeel (FlowRelationship) samenwerking met kinderdagverblijven / IKC (FlowRelationship) alle relaties met gemeenten (FlowRelationship) aanvullende financiering kinderopvang (FlowRelationship) organisatie en financiering leerlingenvervoer (FlowRelationship) organisatie en financiering zorg (FlowRelationship) organisatie gemeentelijk bureau leerplicht (FlowRelationship) samenwerking met de zorg keten (FlowRelationship) Extra financiën voor schoolactiviteiten e.d. (FlowRelationship) gebruik van publieke kanalen door ouders/voogd (FlowRelationship) extra aanschaffen leermiddelen, b.v. grafische calculators e.d. (FlowRelationship) Aanschaf ict-middelen, bijv. chromebook, ipad, laptop, etc. (FlowRelationship) Ict-samenwerking met DUO en bekostiging (FlowRelationship) bekostiging van de school en gegevensuitwisseling daar omheen (FlowRelationship) subsidies aan sectorraden (FlowRelationship) financiering passend onderwijs (FlowRelationship) Ict-samenwerking met DUO en bekostiging (FlowRelationship) samenwerking tussen educatieve contentontwikkelaars, uitgevers en distributeurs (FlowRelationship) samenwerking tussen educatieve contentontwikkelaars, uitgevers en distributeurs (FlowRelationship) samenwerking tussen educatieve contentontwikkelaars, uitgevers en distributeurs (FlowRelationship) samenwerking tussen educatieve contentontwikkelaars, uitgevers en distributeurs (FlowRelationship) Dienstverlening ict op school (FlowRelationship) onderwijs SW diensten (FlowRelationship) Financiering CvtE (FlowRelationship) financiering SLO (FlowRelationship) overige subsidies OCW (FlowRelationship) financiering DUO door OCW (FlowRelationship) marketing gegevens naar student (FlowRelationship) marketing gegevens naar ouders voogd (FlowRelationship) regelen van publicatie kanalen (FlowRelationship) organisatie leerlingenvervoer (FlowRelationship) diverse diensten van diverse samenwerkingsverbanden (FlowRelationship) huisvestingsdiensten (FlowRelationship) jaarlijkse accountantscontrole (FlowRelationship) belasting afdrachten via administratiekantoor (FlowRelationship) bedrijfsmatige dienstverlening en de financiering daarvan (FlowRelationship) belasting afdrachten via dienstverlener (FlowRelationship) benodigde uitwisseling met pensioenfondsen (ook UWV en zo??, en hoe zit het met het samenwerkingsverband voor arbeidsongeschiktheid?) (FlowRelationship) diverse adviesdiensten waaronder financiële (FlowRelationship) contributies aan besturen organisaties (FlowRelationship) Deze svg is op 14-05-2024 18:56:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:19 CEST
   
   

   
   
   
   
   
   

   

Informatiestromen vanuit de onderwijsinstelling

NaarSoort informatieBenamingGrondslagReferentie
Onderwijsvolgerafhankelijk van school organisatie, b.v. sleutels van kluisjes, leerlingen passen, passen voor automaten, kosten voor kantine, etc.diverse dienstenorganisatie
DUObekostiging van de school en gegevensuitwisseling daar omheenorganisatie, pakket info t.b.v. bekostigingwettelijkwet PO art 120- 129, wet VO, wet EC ; ROSA: ketenfunctie bekostiging
Lerarenopleidingbedrijfskundige kant van samenwerking met lerarenopleidingen (stage studenten en bijscholing docenten)inkoop en dienstenorganisatie
Zorgaanbiedersamenwerking met de zorg ketenzorgdienstenorganisatie
Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolgermarketing en PR direct naar ouders /voogd toemarketing PRorganisatie
Onderwijsbondgegevensuitwisseling met vakbondenwettelijkVrijstellingsbesluit Wbp, art 6
Belastingdienstbelasting afdrachtenbelastingenwettelijkdiverse belastingwetten, ook de sociale verzekeringswetten vallen hieronder. Een deel wordt al door DUO van de lumpsum afgeroomd
Mediaalle marketing en PR naar media toemarketing en PR dienstenorganisatieROSA: ketenfunctie vraagbundeling en inkoop
VVE Kinderopvangorganisatiesamenwerking met kinderdagverblijven / IKCdiverse dienstenorganisatie
Externe ict-leverancierInkoop ict-dienstverleninginkooporganisatie
Educatieve distributeurinkoop van lesmateriaalinkooporganisatie
Sectorraadlidmaatschap sectorraden en financiering en WWPluscontributies en WWPlusorganisatie en wettelijkzie ook website WWPlus!
Samenwerkingsverband passend onderwijsbekostiging, maar ook diverse dienstenpassend onderwijswettelijkWet passend onderwijs
Toetsontwikkelaarinkoop van toetsmateriaalinkooporganisatie
PubliekPR via diverse kanalenmarketingorganisatie
Bedrijfsleveninkoop van diverse goedereninkooporganisatie
Raad van Toezichtvergoeding aan de raad van toezichtonkostenorganisatie
Ondersteunend personeeluitwisseling HRM gegevens met personeelHRMwettelijkburgerlijk wetboek art 655 en ander arbeidsrecht: ROSA: ketenfunctie Personeel en organisatie
Softwareleverancierbetalingen voor onderwijs SW diensten
Gemeentealle relaties met gemeentenhuisvesting en aanvullende financiën (incl. verzekeringen)wettelijkwet op PO (huisvesting art 91 -112. 136), art 112, art 114, wet op VO, e.v.a. (zie huisvesting onderwijs op www.overheid.nl): ROSA: ketenfunctie onderwijshuisvesting
Inspectie van het Onderwijsfinanciële rapportages aan de inspectiefinancieel toezichtwettelijkwet onderwijs inspectie
Docentuitwisseling HRM gegevens met personeelHRMwettelijkburgerlijk wetboek art 655 en ander arbeidsrecht
CITOinkoop van toetsmateriaalinkooporganisatie

Informatiestromen naar de onderwijsinstelling

VanSoort informatieBenamingGrondslagReferentie
Externe Advies- en consultancy-bureausdiverse adviesdiensten waaronder financiëlediensten en financiënorganisatie
DUObekostiging van de school en gegevensuitwisseling daar omheenorganisatie, pakket info t.b.v. bekostigingwettelijkwet PO art 120- 129, wet VO, wet EC ; ROSA: ketenfunctie bekostiging
Gemeentealle relaties met gemeentenhuisvesting en aanvullende financiën (incl. verzekeringen)wettelijkwet op PO (huisvesting art 91 -112. 136), art 112, art 114, wet op VO, e.v.a. (zie huisvesting onderwijs op www.overheid.nl): ROSA: ketenfunctie onderwijshuisvesting
Docentuitwisseling HRM gegevens met personeelHRMwettelijkburgerlijk wetboek art 655 en ander arbeidsrecht
Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.)bedrijfsmatige dienstverlening en de financiering daarvandiensten en financiënorganisatie
Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolgerExtra financiën voor schoolactiviteiten e.d.ouderbijdrageorganisatie
Overige samenwerkings-verbandendiverse diensten van diverse samenwerkingsverbandendienstenorganisatie
VVE Kinderopvangorganisatiesamenwerking met kinderdagverblijven / IKCdiverse dienstenorganisatie
Softwareleverancieronderwijs SW dienstendienstenorganisatieROSA: ketenfunctie informatieverwerking
Bedrijfslevenhuisvestingsdienstenhuisvestingorganisatie
Zorgaanbiedersamenwerking met de zorg ketenzorgdienstenorganisatie
Accountants en Notarisjaarlijkse accountantscontroleaccountants dienstenwettelijkAlle onderwijs wetten (zie "school accountant" op wetten.overheid.nl. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017). ; Basis: burgerlijk wetboek, wet PO, wet VO, wet EC ; ROSA: ketenfunctie informatieverwerking
Ondersteunend personeeluitwisseling HRM gegevens met personeelHRMwettelijkburgerlijk wetboek art 655 en ander arbeidsrecht: ROSA: ketenfunctie Personeel en organisatie
Externe ict-leverancierDienstverlening ict op schooldienstenorganisatie