Informatiestromen onderwijs uitvoeren

Versie door Rdb (overleg | bijdragen) op 8 dec 2019 om 18:36 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Informatiestromen|View=FORA/id-b282b7c6-2d3c-4572-9355-29f8b1504a8c}}')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinstelling Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsysteem (LVS) Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministratiesyst- eem (LAS) Onderwijs-ondersteunend / niet onderwijzend personeel (BusinessRole) Ondersteunend personeel Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. PO raad, VO raad en MBO raad (BusinessRole) Sectorraad 78 PO en 73 VO regio organisaties t.b.v. passend onderwijs (BusinessRole) Samenwerkingsverband passend onderwijs Een VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Kinderdagverblijven en integrale kindcentra (BusinessRole) VVE Kinderopvangorgan- isatie Gemeentelijke leerplichtambtenaren (BusinessRole) Bureau leerplicht Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdbescherming; jeugdhulp, centrum jeugd en gezin, onderwijsachterstanden/VVE (BusinessRole) Zorgaanbieder Ouders/voogd van leerling/student, relatie afhankelijk van leeftijd leerling/student (BusinessRole) Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolger Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolger Het is de taak van het CvTE om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen. (Wet college voor toetsen en examens, en vele andere) (BusinessActor) College voor Toetsen en Examens De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen (BusinessActor) Inspectie van het Onderwijs De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (zie wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) (BusinessActor) CITO Stichting Leerplan Ontwikkeling (zie wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) (BusinessActor) SLO Huiswerkbegeleidingsbureau, varierend van bijbane voor scholieren tot professionele bureaus (BusinessRole) Bureau huiswerkbegeleiding Uitgevers van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve uitgever De toetsontwikkelaar is verantwoordelijk voor de constructie van een toets in opdracht van de toetseigenaar. (BusinessRole) Toetsontwikkelaar Ontwikkelaars van educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Leermiddelenaanbieder Distributeurs van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve distributeur Leveranciers van leerling administraties, digitale leeromgevingen, leerling volgsystemen, integrale leersuitees voor adaptief lesmateriaalenz, maar ook financiële administraties, HRM administraties, facilitaire administraties, etc. (BusinessRole) Softwareleverancier Landelijke voorziening die ondersteunt dat voor het primair onderwijs vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen bereikbaar is via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnen zelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen. (ApplicationComponent) Entree Federatie Alle relevante publieke communicatie vanuit school (website) en andere partijen (bv. Venster, scholen op dekaart), ook de schoolgids (wet op de expertisecentra). (BusinessRole) Publiek Administratiekantoren en dienstverlenede bedrijven, b.v. schoonmaak, onderhoud gebouwen, HRM administratie e.v.a. (BusinessRole) Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.) Bedrijfsleven, b.v. in geval van stages of van een beroepenadviescommissie (BusinessRole) Bedrijfsleven Pabo's, HBO en WO opleidingen tot leraar (BusinessRole) Lerarenopleiding ArchiMateNote Informatiestromen "Onderwijs uitvoeren" data leveranties school aan inspectie (FlowRelationship) alle data uitwisseling met DUO (FlowRelationship) alle gegevensuitwisseling ten behoeve van passend onderwijs Ondersteuning (FlowRelationship) gegevensuitwisseling met kinderdagverblijven c.q. in het kader van IKC's Deelname (FlowRelationship) communicatie met leerplichtambtenaar (FlowRelationship) communicatie met de zorgketen (FlowRelationship) gegevensuitwisseling met ouders/voogd (FlowRelationship) gegevensuitwisseling met leerling/student (FlowRelationship) voor huiswerk begeleiding benodigde informatie (FlowRelationship) voor onderwijs benodigde administraties (FlowRelationship) administraties en lesmateriaal en deelnemer gegevens voor de docent (FlowRelationship) administraties en lesmateriaal en deelnemer gegevens voor het ondersteunend personeel (FlowRelationship) voor onderwijs benodigde administraties (FlowRelationship) samenwerking met bedrijfsleven t.b.v. stages van leerlingen / studenten (FlowRelationship) samenwerking met lerarenopleiding t.b.v.. stages van studenten (FlowRelationship) publicatie van onderwijsresultaten (FlowRelationship) uitwisseling verzuimgegevens tussen DUO en gemeente, inclusief verzuimloket (FlowRelationship) Samenwerking CvtE en CITO (FlowRelationship) Samenwerking CvtE en CITO (FlowRelationship) gegevensoverdracht DUO aan raden t.b.v. Vensters, scholen op de kaart e.d. (FlowRelationship) gegevens publicaties van DUO (FlowRelationship) gegevensuitwisseling DUO en inspectie (FlowRelationship) publicaties van CITO (FlowRelationship) gebruik van CITO gegevens door SLO (FlowRelationship) Samenwerking CvtE en CITO (FlowRelationship) Samenwerking CvtE en CITO (FlowRelationship) publicaties van SLO (FlowRelationship) gebruik van SLO gegevens door CITO (FlowRelationship) identiteit en authenticatie voor toegang tot digitale voorzieningen, ook wet op de nummervoorziening (FlowRelationship) benodigde gegevens voor toegang lesmateriaal (FlowRelationship) benodigde gegevens voor toegang lesmateriaal (FlowRelationship) gebruik van toetsen (FlowRelationship) Kanaal om lesmateriaal (digitaal en folio) beschikbaar te maken (FlowRelationship) benodigde gegevens voor toegang lesmateriaal (FlowRelationship) identiteit en authenticatie voor toegang tot digitale voorzieningen, ook wet op de nummervoorziening (FlowRelationship) identiteit en authenticatie voor toegang tot digitale voorzieningen, ook wet op de nummervoorziening (FlowRelationship) gebruik van administratiesystemen door externe dienstverleners (FlowRelationship) samenwerking met bedrijfsleven t.b.v. stages van leerlingen / studenten (FlowRelationship) samenwerking met lerarenopleiding t.b.v.. stages van studenten (FlowRelationship) Deze svg is op 14-05-2024 18:46:31 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:46:31 CEST
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

Informatiestromen vanuit de onderwijsinstelling

NaarSoort informatieBenamingGrondslagReferentie
Ondersteunend personeeladministraties en lesmateriaal en deelnemer gegevens voor het ondersteunend personeelallesorganisatie
Onderwijsvolgergegevensuitwisseling met leerling/studentalleswettelijkwet PO (art 10.3, 40b) wet VO, wet EC ; ROSA: ketenfunctie toetsen en diplomering. Leerrouteplanning
Bedrijfslevensamenwerking met bedrijfsleven t.b.v. stages van leerlingen / studentenstagewettelijkSBB, hierachter komt de hele regeling om erkend leerbedrijf te worden. Wet educatie en beroepsonderwijs. Reglement erkenning leerbedrijven (van SBB).
Docentadministraties en lesmateriaal en deelnemer gegevens voor de docentallesorganisatie
Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolgergegevensuitwisseling met ouders/voogddeelname en resultatenwettelijkwet PO (art 10.3, 40b) wet VO, wet EC
Bureau leerplichtcommunicatie met leerplichtambtenaardeelnamewettelijkleerplichtwet 1969 ; ROSA: ketenfunctie preventie schooluitval, ketenfunctie kwaliteitsbewaking en toezicht
Softwareleveranciervoor onderwijs benodigde administratiesaanmelden, inschrijven, deelname en resultatenwettelijkwet PO (art 40b), wet VO, wet EC, maar ook wet PO (art 42)
DUOalle data uitwisseling met DUOinschrijvingen, deelname, eindresultaten en uitschrijvenwettelijkzie DUO website, wet PO art 161 en 178b ; ROSA: ketenfunctie verticaal verantwoorden, ketenfunctie preventie schooluitval, ketenfunctie kwaliteitsbewaking en toezicht
Samenwerkingsverband passend onderwijsalle gegevensuitwisseling ten behoeve van passend onderwijs Ondersteuningondersteuningwettelijkwet passend onderwijs ; ROSA: ketenfunctie zorg en begeleiding
Lerarenopleidingsamenwerking met lerarenopleiding t.b.v.. stages van studentenstageorganisatieROSA: ketenfunctie Stage
Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.)voor onderwijs benodigde administratiesaanmelden, inschrijven, deelname en resultatenorganisatiehet voeren van de administraties is wettelijk bepaald, extern beleggen is een organisatie aspect. Vraagt wel bewerkersovereenkomsten in hat kader van de AVG.
Inspectie van het Onderwijsdata leveranties school aan inspectieinspectie indicatorenwettelijkzie "internet schooldossier" van de inspectie ; ROSA: ketenproces toezicht toetsen en examineren, ketenfunctie verticaal verantwoorden, ketenfunctie kwaliteitsbewaking en toezicht
Bureau huiswerkbegeleidingvoor huiswerk begeleiding benodigde informatieaanmelden, inschrijven, deelname en resultatenorganisatie
VVE Kinderopvangorganisatiegegevensuitwisseling met kinderdagverblijven c.q. in het kader van IKC's Deelnamedeelnamewettelijknieuwe wet op de kinderdagverblijven plus diverse regelingen zoals onderwijsachterstandsgelden voor VVE, Asscher middelen voor 1 verdieners en gemeentelijke middelen
Zorgaanbiedercommunicatie met de zorgketendeelnamewettelijkzie handreiking gegevensuitwisseling van het Nederlands Jeugdinstituut (2016), maar ook de brief van de VNG over het ontbreken van een wettelijk kader voor gegevensuitwisseling (Nji site) en overzicht wetten op de Nji site (zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg, passend onderwijs, participatiewet, wet publieke gezondheid, WMO, jeugdstrafrecht), zie ook H5 WMO ; ROSA: ketenfunctie zorg en begeleiding

Informatiestromen naar de onderwijsinstelling

VanSoort informatieBenamingGrondslagReferentie
Educatieve distributeurKanaal om lesmateriaal (digitaal en folio) beschikbaar te makentoegang tot lesmateriaalorganisatieROSA: ketenproces WCK keten
Lerarenopleidingsamenwerking met lerarenopleiding t.b.v.. stages van studentenstageorganisatieROSA: ketenfunctie Stage
Toetsontwikkelaargebruik van toetsentoegang, toetsen en toetsresultatenwettelijk
Entree Federatieidentiteit en authenticatie voor toegang tot digitale voorzieningen, ook wet op de nummervoorzieningtoegang tot lesmateriaalwettelijkwet op de nummervoorziening (wet PO art 178a lid 11, 12, 13
Educatieve uitgeveridentiteit en authenticatie voor toegang tot digitale voorzieningen, ook wet op de nummervoorzieningtoegang tot lesmateriaalwettelijkwet op de nummervoorziening ==> wet PO art 178a lid 11, 12, 13 ; ROSA: ketenfunctie identificatie en toegang
Bedrijfslevensamenwerking met bedrijfsleven t.b.v. stages van leerlingen / studentenstagewettelijkSBB, hierachter komt de hele regeling om erkend leerbedrijf te worden. Wet educatie en beroepsonderwijs. Reglement erkenning leerbedrijven (van SBB).
Basispoortidentiteit en authenticatie voor toegang tot digitale voorzieningen, ook wet op de nummervoorzieningtoegang tot lesmateriaalwettelijkwet op de nummervoorziening (wet PO art 178a lid 11, 12, 13