Procesmodel Organiseren toetsafname (Centraal examen) - Details (compleet)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Organiseren toetsafname (Centraal examen) - Details (compleet)
Procesmodel Organiseren toetsafname (Centraal examen) - Details (compleet)
ArchiMateNote Alleen voor digitale toetsen BusinessEvent ict ingericht Driver Uitvoeringsbesluit WVO 2020 Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt (BusinessObject) Digitale identiteit De toestemming voor een individu om een bepaalde applicatie of een bepaald gegeven te benaderen. (BusinessObject) Autorisatie Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict-ondersteuning Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA) (BusinessFunction) Authenticatie en autorisatie Het toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem. (BusinessProcess) Autoriseren gebruikers toetssysteem Het beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals: - servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen. (BusinessFunction) Beheer ict-middelen Het inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het afnemen van een toets. Dit omvat activiteiten zoals: - Voorbereiden hardware - Installeren software - Regelen van licenties - Mandateren van de toetsaanbieder - Testen systeem/controle uitvoeren - Autoriseren gebruikers (BusinessProcess) Inrichten technische infrastructuur Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare facilitaire middelen, gebouwen en ruimten in (meer)jarenplanningen en roosters, en het matchen van benodigde versus beschikbare middelen. (BusinessFunction) Planning en roostering faciliteiten Het reserveren van benodigde ruimtes voor het afnemen een toets. (BusinessProcess) Reserveren toetsruimtes Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. (BusinessObject) Rooster Driver Art. 3.18 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Opgave aantal examenkandidaten centraal examen Een gestructureerd plan dat aangeeft wanneer en hoe toetsen of examens zullen worden afgenomen. (BusinessObject) Afnameplanning Incl. Kandidaat met ondersteuningsbehoefte (BusinessObject) Toetsdeelnemer De groep deelnemers die op hetzelfde moment en onder dezelfde voorwaarden een bepaalde toets of examen aflegt. (BusinessObject) Afnamegroep Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. (BusinessObject) Apparaat Driver Art. 3.19 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - De opgaven voor het centraal examen BusinessEvent Jaarkalender start voorbereiding toetsafname Centraal examen BusinessEvent Roostering toetsafname Centraal examen gereed Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van het Centraal examen succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Centraal examen) Het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie. (BusinessProcess) Registreren toetsdeelnemers Centraal examen Het roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een centraal examen (BusinessProcess) Roosteren toetsmedewerkers Centraal examen Het bij DUO (in Facet) registreren van afnameleiders voor afname van een examenonderdeel van het centraal examen (BusinessProcess) Registreren afnameleiders Centraal examen Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een centraal examen mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen leermaterialen toetsafname (Centraal examen) Het zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsmaterialen en hulpmiddelen Centraal examen Het ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen van fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Ontvangen en opbergen toetsopgaven Centraal examen Het bestellen de toetsopgaven voor een vak van het Centraal examen. (BusinessProcess) Bestellen opgaven Centraal examen BusinessEvent Leermaterialen Centraal examen verzorgd Een lijst met informatie over beschikbare toetsen. (BusinessObject) Toetscatalogus Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf Voor examensecretarissen is er PLEXS (https://www.plexs.info/): een platform vóór en dóór examensecretarissen. (BusinessRole) Examensecretaris BusinessRole Roostermaker Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. (BusinessObject) Ondersteuningsbehoefte Het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen. Dit valt onder de basisondersteuning die een school biedt. (BusinessFunction) Leerlingbegeleiding Het (aanvullend) begeleiden van groepen leerlingen of individuen met specifieke behoeften. Worden ook aparte programma's voor ingezet. (BusinessFunction) Onderwijsbegeleiding Het (aanvullend) begeleiden van individuen met specifieke behoeften. (BusinessProcess) Begeleiden individuele leerlingen BusinessProcess Bepalen afwijkende wijze examineren Driver Art. 3.54 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Afwijkende wijze van examineren bij handicap of ziekte Driver Art. 3.55 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Afwijkende wijze van examineren bij onvoldoende beheersing Nederlandse taal Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider Dit procesmodel toont in hoofdlijnen de procesgang met betrekking tot het Eindexamen bij het Voortgezet Onderwijs, die bestaat uit: * Voorbereiding, waaronder: - Opstellen van reglementen, programma's ne richtlijnen - Planning en roostering van activiteiten en medewerkers - Inrichting van de benodigde organisatie voor de diverse onderdelen - Informering van de betrokken * Afname van het Schoolexamens * Afname van de Centrale Examens * Verwerking van de resultaten, waaronder: - Vaststelling van de eindcijfers van het Eindexamen - Vaststelling van de uitslag - Uitreiken van de diploma's - Rapportage van de eindcijfers en uitslag (BusinessEvent) Herkansing Centraal examen bepaald Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship heeft AssociationRelationship betreft AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship RW InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship heeft als inventaris SpecializationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R InfluenceRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship omvat AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssignmentRelationship R TriggeringRelationship Deze svg is op 24-05-2024 05:32:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 24-05-2024 05:32:36 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Organiseren toetsafname (Centraal examen) - Details (compleet)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-03add6ea-b2a2-4d218-595d-55dbfe35d6e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Organiseren toetsafname (Centraal examen) - Details (compleet)
Documentatie  : Dit detailprocesmodel toont voor het voorbereiden / organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Centraal examen de betreffende processen.

Het organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Centraal examen omvat:

  • het registreren van de deelnemers aan het onderdeel (toets), waarbij rekening wordt gehouden met speciale ondersteuningsbehoeften (afwijkende wijze van examineren) van leerlingen,
  • het roosteren van bij de afname betrokken medewerkers,
  • het reserveren van benodigde toetsruimtes,
  • het inrichten van de technische infrastructuur (bij digitale toets),
  • het autoriseren van gebruikers van het toetssyteem (bij digitale toets),
  • het bestellen, ontvangen en opbergen van de toetsopgaven,
  • het beschikbaar stellen van benodigde toetsmaterialen en hulpmiddelen op de toetslocatie.
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 03add6ea-b2a2-4d218-595d-55dbfe35d6e
Original ID  : id-03add6eab2a24d218595d55dbfe35d6e
Semanticsearch  : procesmodel organiseren toetsafname (centraal examen) - details (compleet)
Elementen  : 
Relaties  :