Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 250 pages using this property.
(
App waarmee berichten zeer snel tussen deelnemers kunnen worden uitgewisseld.  +
Het schoolveiligheidsplan is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een eigen aanpak voor sociale veiligheid in de leer- of werkomgeving. Het is een document waarin wordt beschreven op welke wijze een school zorgdraagt voor de algehele veiligheid, zowel voor de leerlingen als ook voor de medewerkers en zowel met betrekking tot de sociale veiligheid als tot de de fysieke veiligheid.  +
Bundel van nauw gerelateerde functionaliteit, die door (meestal) een Referentiecomponent gerealiseerd ("assigned") wordt. Een Applicatiefunctie maakt deel uit ("aggregates") een Bedrijfsdomein en ondersteunt ("serves") een of meer Bedrijfsfuncties. Het lezen en schrijven ("acces") van Gegevens van de Referentiecomponent wordt op niveau van de Applicatiefunctie gemodelleerd. Een applicatiefunctie kan bestaan uit ("aggregate") sub-applicatiefuncties en kan andere applicatiefuncties helpen ("serve").  +
Domein waarbinnen de activiteiten van de organisatie zich afspeelt. Wordt gebruikt voor afbakening en scoping van de onderdelen.  +
Taak of verantwoordelijkheid die door een Organisatie of een individu in een bepaalde Rol wordt ingevuld ("assigned"). Een bedrijfsfunctie wordt ondersteund ("served") door een of meer Applicatiefuncties, en verwerkt ("access") informatie bij de uitoefening. Een Bedrijfsfunctie is onderdeel van ("aggregate") een bepaald Bedrijfsdomein. Een Bedrijfsfunctie wordt uitgeoefend ("influences") in het kader van een Wettelijke context. Een Bedrijfsfunctie kan meerdere sub-Bedrijfsfuncties bevatten ("aggregate").  +
Gegevensverzameling die gelezen en of geschreven ("access") wordt door een Referentiecomponent, bij het uitvoeren van een Applicatiefunctie. Een Gegevensverzameling leidt tot ("Realiseert") Informatie. Gegevens hebben een relatie ("geassocieerd") met andere Gegevens, bijvoorbeeld studieresultaten hebben een relatie met een leerling. Gegevens kunnen gegevenssets bevatten ("aggregate"), bijvoorbeeld leerlinggegevens bevatten informatie over het adres en woonplaats van de leerling, inschrijfgegevens van de leerling.  +
Gegevens die in het kader van het uitoefenen van Bedrijfsfuncties worden vastgelegd en verwerkt ("access"). Een Bedrijfsfunctie verwerkt Informatie vanuit een bepaalde specifieke Grondslag ("associatie met de access-relatie"). De Organisatie of Rol die verantwoordelijk is voor de de Bedrijfsfunctie, heeft ("associatie met de access-relatie") een bepaalde zeggenschap over de gegevens. Informatie maakt deel uit van ("Aggregate"") een Bedrijfsdomein. Informatie is gebaseerd op ("gerealiseerd door") Gegevens. Informatie kan uit meerdere sub-onderdelen bestaan ("aggregate"). Informatie kan verwijzen naar ("associatie") andere, gerelateerde informatie.  +
De dienstverlening van een Landelijke voorziening is beschikbaar ("served by") een Landelijke dienst.  +
Een landelijke service is ("realiseert") een applicatieservice van een landelijke voorziening, waar een pakket ("Referentiecomponent") op aansluit ("serves"). De landelijke service voldoet aan ("Realiseert") voorgeschreven standaarden.  +
Een bovenschools of landelijk Systeem of geheel van systemen en modules waar meerdere onderwijsinstellingen informatie verwerken, opslaan, of uitwisselen. Een landelijke voorziening heeft ("Realiseert") een of meer Landelijke services, en maakt deel uit van ("serves") een landelijke dienst.  +
Ofwel een onderwijsorganisatie, die verantwoordelijk is ("assigned") voor Bedrijfsfuncties en die Referentiecomponenten inzet ("associatie") voor de ondersteuning hiervan, Ofwel een leverancier, die Referentiecomponenten levert ("associatie") die Bedrijfsfuncties van onderwijsorganisaties ondersteunen. Organisaties kunnen opereren in een specifieke Rol ("assign"). Organisaties zijn onderdeel van ("aggregate") een of meer werkingsgebieden. Onderwijsorganisaties herbergen ("realize") een of meer Onderwijstypes. Organisaties kunnen genest zijn. Een onderwijsorganisatie kan een schoolbestuur met meerdere onderwijsinstellingen zijn (de onderwijsinstellingen zelf zijn ook Organisaties). Een leveranciersorganisatie kan een holding zijn, waaronder meerdere leveranciers vallen (de leveranciers zijn ook Organisaties).  +
Systeem of geheel van systemen en modules met generieke functionaliteit dat aangeboden wordt ("geassocieerd") door een leverancier ("Organisatie") en afgenomen wordt ("geassocieerd") door een onderwijsinstelling ("Organisatie"). Een Referentiecomponent maakt deel uit van ("geaggregeerd in") een bedrijfsdomein, voldoent aan ("realiseert") een of meer Standaarden, implementeert ("assigned") een of meer applicatiefuncties en kan gekoppeld zijn aan ("served by") een of meer landelijke services. Referentiecomponenten kunnen gekoppeld zijn aan andere referentiecomponenten ("serve"). Referentiecomponenten kunnen bestaan uit ("aggregate") meerdere afzonderlijke referentiecomponenten. Bijvoorbeeld, Referentiecomponent Office suite kan bestaan uit een Tekstverwerker, Rekenblad, Database en tegenwoordig ook een Teamcommunicatieplatform.  +
Bepaalde hoedanigheid waarin ("assign") een Organisatie een Bedrijfsfunctie uitoefent ("assign"). Een Rol maakt deel uit ("aggregate") van een Werkgingsgebied.  +
Werkveld waarin Organisaties actief zijn. Werkingsgebieden bevatten ("aggregate") Organisaties en Rollen. Werkingsgebieden kunnen ook geneste ("aggregate") werkingsgebieden verwachten. Het omvattence werkingsgebied is het onderwijsdomein. Daar binnen vallen de werkingsgebieden: Onderwijsveld, met daarbinnen PO, VO, MBO, HO Private sector Overheid Ketenbreed Voorschoolse educatie  +
Wet- of regelgeving die de Bedrijfsfunctie motiveert ("Influence"). Wet- en regelgeving kan hierarchisch zijn ingericht ("Aggregate").  +
Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet.  +
Het speciaal onderwijs is onderwijs voor leerlingen die specialistische of intensieve onderwijsbegeleiding en ondersteuning nodig hebben, vaak gecombineerd met jeugdhulp en/of zorg.  +
Cluster 1: onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen. Cluster 2: onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak-taalproblemen.  +
Cluster 3: onderwijs aan kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en langdurig zieke kinderen. Cluster 4: onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische problemen.  +
A
publicaties van CITO  +
toegang tot (digitaal) lesmateriaal  +
samenwerking met docenten  +
gegevens van docent naar de school  +
Inschrijving en ontwikkeling leerling  +
versturen van scholenplan van gemeente naar DUO (scholenplan -> "plan van nieuwe scholen")  +
eigen bijdrage school aan vensters / scholen op de kaart en eigen publicatiekanalen  +
diverse adviesdiensten waaronder financiële  +
marketing gegevens naar student  +
kennis over onderwijs  +
richtlijnen gebruik authenticatiediensten  +
De registratie van de aan- of aanwezigheid van een leerling op school.  +
Een systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt. Voorbeeld Negometrix System Tendernet  +
Het klaarzetten van arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal voor individuele leerlingen of groepen.  +
Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven.  +
Het overdragen van de inschrijfgegevens aan DUO t.b.v. het landelijk Register Onderwijsdeelnemers (ROD)  +
Het aanleveren van afnamegegevens en toetsscores aan Cito via WOLF.  +
Service waarmee een ECK ID voor een of meer leerlingen wordt aangemaakt, op basis van een [[stampseudoniem/Aanmaken stampseudoniem]] van de leerling.  +
Service waarmee een stamspeudoniem (basis voor ketenpseudoniemen zoals [[ECK ID]]) voor een of meer leerlingen wordt aangemaakt voor een leerling, op basis van het persoonsgebonden nummer (PGN) van de leerling.  +
Het aanmelden / bestellen bij de toetsaanbieder van de doorstroomtoets waarvan de onderwijsinstelling gebruik gaat maken.  +
Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie.  +
Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau.  +
Het aanpassen of bijwerken van het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers, waarbij eventuele veranderingen, aanvullingen of verbeteringen worden aangebracht om ervoor te zorgen dat het programma effectief blijft in het faciliteren van een succesvolle integratie van medewerkers in de organisatie.  +
Het aanspreken van een leerling op zijn/haar gedrag t.o.v. het verzuim. Hierin wordt het gesprek aangegaan wat de situatie is en hoe verder vervolg ingezet/voorkomen kan worden.  +
Het aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming in het kader van de AVG.  +
Het instellen van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarin elke medezeggenschapsraad van de scholen onder het bestuur is vertegenwoordigd.  +
Het aantstellen van een commissie die klachten vertrouwelijk behandelt.  +
Het instellen van een leerlingenraad die de mening van de leerlingen op een school vertegenwoordigt. Een school hoeft geen leerlingenraad te hebben.  +
Het instellen van een medezeggenschapsraad verbonden aan een school.  +
Het instellen van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarin elke medezeggenschapsraad van de scholen onder het bestuur is vertegenwoordigd.  +
Het instellen van een medezeggenschapsraad verbonden aan een school.  +
Ouders, leerlingen en personeelsleden van een school kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. De commissie moet een klacht vertrouwelijk behandelen en moet binnen 4 weken reageren. Op basis van het advies van de klachtencommissie kan het schoolbestuur maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. Heeft de school geen eigen klachtencommissie, dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie.  +
Het instellen van een leerlingenraad die de mening van de leerlingen op een school vertegenwoordigt. Een school hoeft geen leerlingenraad te hebben.  +
De aanvraag voor de erkenning van een diploma die in een ander land behaald is.  +
De aanvraag voor facilitaire middelen die benodigd zijn om de functie uit te kunnen voeren.  +
Aanvraag voor een nieuw op te richten school.  +
Het indienen van verzoeken voor het verkrijgen van toegangsrechten (account) en/of specifieke rollen binnen een systeem, platform of organisatie.  +
Het opvragen van additionele documenten die nodig zijn om het instroom dossier van de nieuwe medewerker compleet te maken. Hieronder valt onder andere het opvragen van een geldig VOG.  +
Via DUO moet het diploma van een internationale docent erkent worden. Dit moet binnen 4 jaar vastgesteld zijn. In de tussentijd mag een document voor de klas staan.  +
Het indienen van verzoeken voor facilitaire middelen, zoals kantoorbenodigdheden, apparatuur, of andere voorzieningen, om de werkomgeving van medewerkers te ondersteunen en te optimaliseren.  +
Het aanvragen van de subsidies die toepasbaar zijn op een nieuw dienstverband.  +
Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs.  +
Het indienen van verzoeken voor de benodigde faciliteiten en hulpmiddelen die nodig zijn om een geschikte werkplek te creëren voor een medewerker, inclusief kantoorbenodigdheden, apparatuur en andere werkgerelateerde voorzieningen.  +
afhankelijk van school organisatie, b.v. sleutels van kluisjes, leerlingen passen, passen voor automaten, kosten voor kantine, etc.  +
Het niet op een school ingeschreven staan van een leerplichtige.  +
KvK regelgeving voor de school  +
gegevens t.b.v. pensioenfonds  +
Toegang ict-middelen; Leerlinggegevens  +
subsidieregels voor bestuurlijke organisatie  +
De aanvraag voor een account om de systemen die relevant zijn voor de uitoefening van een functie te kunnen raadplegen.  +
Een accountantsverklaring is een (goedkeurende) verklaring van een registeraccountant of accountant-administratieconsulent bij een overzicht met historische financiële informatie. Vaak is dit overzicht een jaarrekening, maar het kan ook een ander financieel overzicht zijn. De accountantsverklaring zegt dat de jaarrekening een ‘getrouw beeld geeft van de financiële situatie’.  +
Beheer van activa  +
Activa omvat de zaken, vermogensrechten en intellectueel eigendomsrechten, die naar economische maatstaven waardeerbaar zijn, overdraagbaar of verhandelbaar zijn, aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon ter beschikking staan en waarover de rechtspersoon risico loopt en die bestemd zijn om minder dan een jaar dienstbaar te zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon.  +
bekostiging van de school en gegevensuitwisseling daar omheen  +
Het formaliseren van een contract met een medewerker die instroomt vanuit een ander land  +
Advies-dienstverlening op het gebied van informatievoorziening  +
Het geven van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype aan leerlingen die de basisschool verlaten. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen.  +
Diensten rondom, en evaluatie van, relevante kaders en wetgeving.  +
Diensten rondom, en evaluatie van, relevante kaders en wetgeving.  +
personeelsgegevens t.b.v. RvT  +
Afdeling die belast is met uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, (bij) scholing, enzovoort  +
Afdeling die belast is met het uitvoeren van het financieel beleid van de organisatie  +
Afdeling belast met het onderhoud en beheer van ict-middelen van de organisatie, volgens het ict-beleid.  +
De onderwijsadministratie is binnen een onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de correcte registratie van gegevens over een onderwijsvolger. Deze verantwoordelijkheid ligt niet altijd (alleen) bij een aparte afdeling binnen de onderwijsinstelling te liggen  +
gegevens voor ouders  +
De activiteiten voor het afhandelen van een bezwaar dat is ingediend tegen het schooladvies.  +
Het in behandeling nemen van een bezwaar tegen een (naar aanleiding van een onregelmatigheid) genomen maatregel bij het Centraal Examen om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie  +
Het in behandeling nemen van een bezwaar m.b.t. een toetsresultaat Centraal Examen om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie  +
Het in behandeling nemen van een bezwaar om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie  +
Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie.  +
Het actief betrekken van schoolteams, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de scholen.  +
Het actief betrekken van het team, MR, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de school.  +
Het afleggen van verantwoording aan intern en extern toezicht op basis van openbare verantwoordingsinformatie en onderzoeken van de Inspectie over de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs, de financiële situatie van de instelling en de wijze waarop de professionaliteit van de instelling en het bestuur is gewaarborgd.  +
Functionaliteit voor het afnemen van enquetes.  +
De groep deelnemers die op hetzelfde moment en onder dezelfde voorwaarden een bepaalde toets of examen aflegt.  +
Een gestructureerd plan dat aangeeft wanneer en hoe toetsen of examens zullen worden afgenomen.  +
In het kader van een breder beeld van een kandidaat te krijgen kan het zijn dat er additionele testen afgenomen worden. Dit kan in de vorm van een capaciteitentesten, meeloopdag of andere toetsingsvorm zijn. Voor management en/of bestuurs functies kan er ook nog een additionele screening plaatsvinden (naast de VOG).  +
Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname.  +
Het voltooien van het instroomproces voor een internationale docent, inclusief het afronden van alle benodigde administratieve stappen, verificatie van bevoegdheden en het voorzien van alle nodige middelen voor een succesvolle integratie in de onderwijsinstelling. Binnen dit proces moet de DUO bepaling van het internationale diploma verwerkt worden.  +
Het voltooien van alle stappen en procedures binnen het instroomproces, inclusief het afhandelen van administratieve taken, het verstrekken van benodigde middelen en het zorgen voor een vlotte integratie van nieuwe medewerkers in de organisatie.  +
Het afsluiten van een verzuim nadat het verzuim gestopt is of geen verantwoordelijkheid meer is van de school.  +
Systeem voor het beheren van afspraken en gebeurtenissen in agenda's.  +
Bedrijfsdomein met algemene onderdelen zoals portaal, samenwerken, klachtenfuncties.  +
Algemene functionaliteit ter ondersteuning van het leerproces.  +
De Ambulant Onderwijskundig Begeleider (AOB) wordt aangetrokken als begeleider van een kind met een functionele (bijvoorbeeld visuele) beperking, diens ouders en leraren. Een Ambulant Onderwijskundig Begeleider maakt deel uit van een organisatie of regionaal centrum voor speciaal onderwijs dat ambulante begeleiding verzorgt voor diverse instellingen in (het primair) onderwijs.  +
Ambulante begeleiding in het onderwijs wil zeggen dat de begeleider op school komt om een leerling individueel te begeleiden. Het gaat om leerlingen die een arrangement hebben waarmee zij passende ondersteuning op school kunnen krijgen.  +
Functionaliteit voor het analyseren van de onderwijstijd van een individuele leerling, klas en aangeboden opleiding.  +
Functionaliteit voor het analyseren van toets- en opdrachtresultaten.  +
Het op basis van bijvoorbeeld frequent verzuim van een leerling of veranderingen in patronen bepalen van de oorzaak van het verzuim en eventuele passende maatregelen om het verzuim terug te dringen en/of het nemen van maatregelen om ondersteuning te bieden. Indien nodig vindt overleg plaats met de wettelijk vertegenwoordiger en/of de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont.  +
Een anti-pestprotocol is een document waarin staat hoe de school pestgedrag signaleert en aanpakt.  +
Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd.  +
Systeem voor het besturen / bediening van apparaten, zoals bijvoorbeeld digibords en robots.  +
Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces.  +
Het ontwikkelen van applicaties teneinde in de benodigde informatievoorziening te kunnen voorzien. Dit omvat: - software engineering - softwarebeheer - uitrol van software / applicaties  +
Functionaliteit ter ondersteuning van het technische beheerproces van applicaties.  +
Verzamelbegrip van applicaties t.b.v. voor beheer. Denk aan: * Topdesk * Eduarte * Osiris * Apache * NGINX  +
Overzicht van alle functionaliteiten gegroepeerd per bedrijfsdomein, en daarbij de referentiecomponenten die de functionaliteiten bieden ter ondersteuning van de bedrijfsfuncties in het bedrijfsdomein.  +
Overzicht van de ondersteunende ict-functionaliteit en bijbehorende referentiecomponenten die deel uitmaken van de Digitale Leeromgeving (DLO).  +
Overzicht van landelijke services, zoals Basispoort en Entree Federatie, de diensten die ze leveren en de daaraan gerelateerde standaarden.  +
Functionaliteit voor het besturen / bedienen van apparaten, zoals bijvoorbeeld digibords en robots.  +
Een arbeidsovereenkomst is een juridisch bindend document tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden van de werkrelatie worden vastgelegd. Het omvat details zoals functiebeschrijving, salaris, arbeidsuren, vakantie, opzegtermijn en andere bepalingen die de rechten en plichten van beide partijen regelen tijdens de duur van het dienstverband.  +
Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico`s in het bedrijf,  +
De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken.  +
Een systeem die het beschrijven en beheren van de enterprise-architectuur, de organisatie strategie en de organisatie uitlijning ondersteunt.  +
Het veilig en georganiseerd opslaan van gemaakte toetsen of andere beoordelingsmaterialen voor toekomstige referentie, verificatie en bewaartermijnen.  +
Het veilig en georganiseerd opslaan van gemaakte toetsen of andere beoordelingsmaterialen voor toekomstige referentie, verificatie en bewaartermijnen.  +
Het systematisch opslaan en organiseren van de ingediende documenten met als doel het creëren van een geordend archief voor toekomstige referentie en naleving van administratieve procedures.  +
De archivering van documenten.  +
De archivering van documenten.  +
Functionaliteit voor het archiveren van informatie, bijvoorbeeld documenten.  +
Systeem ten behoeve van het archiveren van informatie, bijvoorbeeld documenten.  +
Wet medezeggenschap op scholen  +
Een of meerdere testen om te toetsen wat de competenties en kwaliteiten van een (nieuwe) medewerker zijn.  +
Systeem voor het creeren, bewerken, delen, live uitzenden of opslaan van audio en/of video naar gespecificeerde doelgroepen. Dit omvat ook de meer professionele videoplatformen van een openleercentrum bestaande uit een (mobiele) studio-opname apparatuur. Voorbeeld: * Mediasite van SonicFoundry * Kultura  +
Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA)  +
Middel waarmee met (een bepaalde mate van) zekerheid de digitale identiteit van een individu wordt vastgesteld.  +
Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Authenticatiemiddel]]en worden uitgegeven, ingenomen en vernietigd.  +
Systeem of geheel van systemen en modules dat Authenticatie van gebruikers uitvoert aan de hand van een Authenticatiemiddel. Bron: ECK D&T 2.1  +
Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA)  +
Het recht van een geauthentiseerde identiteit om gebruik te maken van bepaalde functionaliteit. ECK D&T 2.1, Edukoppeling 2017-07-05  +
De toestemming voor een individu om een bepaalde applicatie of een bepaald gegeven te benaderen.  +
Systeem of geheel van systemen en modules dat een gebruiker autoriseert, d.w.z. controleert of de (via Beheer autorisaties) aan de gebruiker (de geauthentiseerde identiteit) toegekende rechten toegang geven tot een object (systeem of bestand).  +
Het toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem.  +
B
instellinggegevens voor Cito  +
uitwisseling leerlinggegevens met bureau leerplicht  +
gebruik GBA gegevens door bureau leerplicht  +
gegevensoverdracht DUO aan raden t.b.v. Vensters, scholen op de kaart e.d.  +
(wetenschappelijke) kennis t.b.v. beleid van de school  +
gebruik van publieke kanalen door ouders/voogd  +
uitwisseling leerling gegevens met samenwerkingsverbanden passend onderwijs  +
alle relaties met gemeenten  +
bekostiging van de school en gegevensuitwisseling daar omheen  +
gegevens t.b.v. inschrijving bij KvK (directeur, tekenbevoegde etc.)  +
Een BIV-classificatie of BIV-indeling is een indeling van gegevens waarbij de beschikbaarheid (B), integriteit (I) en vertrouwelijkheid (V) wordt aangegeven.  +
Standaard SAML authenticatieservice die Netwerkproviders, Service providers en Uitgevers kunnen aanroepen om de identiteit en authenticatie van hun gebruikers te verifieren. Basispoort levert het Basispoort ID, het ECK ID (indien beschikbaar) en of de gebruiker vanaf school toegang verzoekt of niet.  +
JSON service waarmee Basispoort uitgevers die een licentiekantoor afnemen als dienst van Basispoort, in staat stelt om de actuele licenties (koppelingen van leerlingen of scholen aan methodes en producten) bij te werken.  +
JSON Service waarmee Basispoort de beschikbare Methodes en Producten voor een leerling of onderwijsinstelling levert, inclusief details over deze producten. De netwerkprovider roept de service voor de lijst met beschikbare methodes en producten aan voor elke inlog op zijn portaal. De service voor de details van de methodes en producten zou maar een keer per dag moeten worden aangeroepen, want bevat veel informatie die relatief statisch is.  +
Functionaliteit waarmee Basispoort gegevens over Methodes, Producten en actuele Licenties ophaalt bij uitgevers. Basispoort haalt details van Methodes en Producten dagelijks op. Licentieinformatie bevat alleen identifiers van gelicenseerde producten en methodes voor een leerling of onderwijsinstelling. Basispoort haalt deze op als een leerling inlogt bij een netwerkprovider (dwz naar aalleiding van een call op service "BP Methode Product details voor Netwerkproviders") of op het portaal van Basispoort zelf.  +
De standaard UWLR client waarmee Basispoort de gegevens van leerlingen, onderwijsinstellingen en medewerkers uitleest bij alle aangesloten LASsen. Uitlezen gebeurt nachtelijk, in batches.  +
JSON service waarmee Basispoort (BP) de gegevens van leerlingen, onderwijsinstellingen en medewerkers beschikbaar stelt aan Netwerkproviders.  +
JSON service waarmee Basispoort de gegevens van leerlingen, onderwijsinstellingen en medewerkers beschikbaar stelt aan Uitgevers en hun Licentiekantoren.  +
BW +
Burgerlijk Wetboek  +
Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs  +
leerling gegevens t.b.v. toegang/single sign in  +
publicatie van onderwijsresultaten  +
Een systeem voor het maken van kopieen van bestanden en gegvens. Bijvoorbeeld: DPM Comvault  +
Basisondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de school - eventueel samen met ketenpartners - planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. De basisondersteuning beschrijft het niveau dat van alle scholen uit het samenwerkingsverband verwacht wordt.  +
Basisonderwijs is het onderwijs bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van omstreeks 4 jaar. Het legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs.  +
Landelijke voorziening die ondersteunt dat voor het primair onderwijs vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen bereikbaar is via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak.  +
administraties en lesmateriaal en deelnemer gegevens voor het ondersteunend personeel  +
gegevens voor authenticatiediensten  +
gegevens voor leerlingen  +
Kanaal om lesmateriaal (digitaal en folio) beschikbaar te maken  +
samenwerking met branche organisaties  +
Overzicht van alle bedrijfsfuncties gegroepeerd per bedrijfsdomein. Ten opzichte van het Hoofdbedrijfsfunctiemodel wordt in meer detail getoond wat een school doet.  +
Overzicht van alle bedrijfsfuncties dat ten opzichte van het Hoofdbedrijfsfunctiemodel in meer detail laat zien wat een school doet, met daarbij de referentiecomponenten die de bedrijfsfuncties ondersteunen.  +
Bedrijfsleven, b.v. in geval van stages of van een beroepenadviescommissie  +
Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties  +
Extra ondersteuning buiten de reguliere onderwijstaak om, specifiek gericht op discalculie.  +
Extra ondersteuning buiten de reguliere onderwijstaak om, specifiek gericht op dyslexie.  +
Het zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, het maken van een presentielijst, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets.  +
Het zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets.  +
Het zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, het maken van een presentielijst, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets.  +
Het (aanvullend) begeleiden van groepen leerlingen met specifieke behoeften.  +
Het (aanvullend) begeleiden van individuen met specifieke behoeften.  +
Het begeleiden van een leerling in de oriëntatie op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt tot het moment dat de leerling een startkwalificatie bezit.  +
Het opstellen van een schatting vooraf van de baten en lasten op het niveau van het schoolbestuur of voor een specifieke school ('Schoolbegroting').  +
Begroting is een schatting vooraf van de baten en lasten van een schoolbestuur  +
Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van aan- en afwezigheidsgegevens (incl. (langdurig) verzuim) van leerlingen.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent de uitvoering van aanbestedingen.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent aanstellingen van medewerkers.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent activa.  +
Het beheren van afspraken en gebeurtenissen in agenda's.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent architectuurbeschrijvingen, principes, standaardprofielen en technisch referentiemodel.  +
Functionaliteit voor het beheren (toekennen, wijzigen en verwijderen) van autorisaties (rechten) aan gebruikers (digitale identiteiten).  +
Functionaliteit voor het maken, beveiligen en beheren van backups.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent begrotingen.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent betalingen.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent contracten.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent crediteuren.  +
Functionaliteit voor het definiëren en onderhouden van dashboards en (standaard en custom) rapportages van op basis van beschikbare dataset(s).  +
Functionaliteit voor het creëren, configureren, monitoren van en toegang verlenen tot databases.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent debiteuren.  +
Functionaliteit voor het onderhouden van het digitale portfolio van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten.  +
Functionaliteit voor het aanmaken, opslaan, verwijderen, organiseren, versioneren, en/of publiceren van documenten.  +
De verantwoordelijkheid om authenticatiemiddelen goed en gecontroleerd aan te maken, uit te geven aan bevoegde personen en het vernietigen ervan.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent evenementen zoals opendagen, kennisdeling, feestelijkheden, etc.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent facturen.  +
Functionaliteit voor het opstellen en onderhouden van feedback en deze delen (communiceren) met de leerling.  +
Functionaliteit voor aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent formatieplaatsen in (meer)jarenplanningen.  +
Functionaliteit voor het onderhoud van gegevens omtrent het beheer en onderhoud van gebouwen en gebouwinstallaties (gas, licht, water, ventilatie, zonwering e.d.)  +
Functionaliteit voor het onderhouden van gegevens omtrent gebouwbeveiliging, zoals m.b.t. alarminstallaties, sprinklers, brandmeldinstallaties, intercoms, beveiligingscamera's, enz..  +
Functionaliteit voor het beheren (aanmaken, wijzigen en verwijderen) van gebruikersaccounts ten behoeve van toegang van personen tot computersystemen en softwareapplicaties.  +
Functionaliteit voor het beheren van IT-gerelateerde gegevens omtrent hard- en softwarecomponenten (configuratie-items) ten behoeve van het beheer van de betreffende componenten.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent afdelingen en teams.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent uitgifte en intrekking van authenticatiemiddelen..  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent bekwaamheden en bevoegdheden.  +
Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget van medewerkers.  +
Functionaliteit voor het ontwikkelen, testen, publiceren en verwerken van enquetes (vragenlijsten).  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens (o.a. reserveringen, uitlening en voorraden) omtrent van facilitaire middelen zoals lockers, meubilair en inventaris.  +
Functionaliteit voor het onderhoud van gegevens omtrent functioneel beheer.  +
Functionaliteit voor het beheer van gegevens omtrent het samenstellen en goedkeuren van leermiddelenlijsten.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van leerlingen.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent nieuwsitems.  +
Functionaliteit voor aanmaken, onderhouden en verwerken van gegevens met betrekking tot financiële zaken omrent personeel, zoals declaraties en salaris.  +
Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent het plannen / roosteren van inzet en vervanging van personeel.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens over ruimten. Zoals geschiktheid voor praktijklessen, daglicht, vierkante meter enz.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent taakbeleid, -vraag en -toebedeling.  +
Functionaliteit voor het beheren (vastleggen, wijzigen en verwijderen), presenteren en beschikbaar stellen van gespreksgegevens, zoals van leerlinggesprekken en tienminutengesprekken.  +
Functionaliteit voor het maken en onderhouden van klassen en groepen en indelingen / toewijzingen van leerlingen en medewerkers/begeleiders.  +
Functionaliteit voor het onderhouden van grootboekgegevens.  +
Het beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals: - servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen.  +
Functionaliteit voor het verwerven, registreren en onderhouden van gegevens omtrent middelen t.b.v. identificatie (authenticatie) van gebruikers.  +
Het aanmaken, verwerken en eventueel vernietigen van digitale identiteiten.  +
Het beheer (aanmaken, onderhouden en eventueel vernietigen) van digitale identiteiten.  +
Functionaliteit voor het registreren en onderhoud van gegevens (wie, wat waar, wanneer, waarmee, waarom) omtrent incidenten, d.w.z. gebeurtenissen die de gang van zaken in de context van de school verstoren.  +
Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent het inkoopproces.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent de productie en het beheer van kaarten zoals de instellingspas.  +
Funtionaliteit voor beheren van gegevens omtrent de afhandeling van klachten en bezwaren.  +
Functionaliteit voor het maken en onderhouden van leerlijnen / leerarrangementen bestaande uit onderwijsactiviteiten uit het beschikbare aanbod voor individuele leerlingen (Individueel leerplan) en groepen (Groepsplan).  +
Functionaliteit voor het onderhouden van het dossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten.  +
Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van diverse soorten gegevens (zoals contactgegevens en (persoonlijke) kenmerken) van leerlingen.  +
Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van notities omtrent een leerling.  +
Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen,onderhouden en ontsluiten van materialen, zoals teksten, afbeeldingen, geluid of video, die kunnen worden ingezet voor onderwijsdoeleinden.  +
Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van gegevens omtrent leerroutes (bestaande uit leerdoelen) en de stappen om die achtereenvolgens te bereiken.  +
Funtionaliteit voor het maken en onderhouden van detailplanningen (lesroosters) met lesactiviteiten.  +
Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent leveranciers.  +
Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent materialen (zoals boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) in mediatheek en het presenteren van materialen in de mediatheekcatalogus.  +
Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent opleidingen / cursussen voor medewerkers, inschrijvingen en registratie van resultaten voor de opleidingen / cursussen.  +
Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van gegevens omtrent medewerkers.  +